За Нас
Научно-експертен съвет

Научно-експертен съвет

     

проф. Владимир Пулков (председател на съвета)

ръководител на Лаборатория  „Интелигентни комуникационни инфраструктури“

(Технически университет - София)

.

проф. Владимир Димитров

ръководител на Лаборатория по екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения

(Българска академия на науките)

.

проф. Иван Атанасов

ръководител на InVitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност

(Агробиоинститут)

.

проф. Ирини Дойчинова

ръководител на Лаборатория по разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и “In Silico” дизайн

(Медицински университет - София)

.

доц. Васил Гълъбов

ръководител на Лаборатория по биоинформатика „БиоИнфоТех“

(Технически университет - София)

.

проф. Георги Тодоров

ръководител на Лаборатория за 3D креативност и бързо прототипиране на нови продукти

(Технически университет - София)

.

проф. Валери Младенов

ръководител на Лаборатория „Изкуствен интелект и CAD системи“

(Технически университет - София)

.

доц. Георги Ангелов

ръководител на Лаборатория „Микронанолаб“

(Технически университет - София)

.

д-р Георги Шарков

ръководител на Лаборатория по Киберсигурност

(Европейски софтуерен институт)

.

проф. Стоян Малешков

ръководител на Лаборатория по Виртуална и разширена реалност

(Технически университет - София)

.

проф. Ана Пройкова

ръководител на Лаборатория за Високопроизводителни изчисления

(Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

.

проф. Тони Спасов

(Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

.

проф. Силвия Илиева

(Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

.

проф. Румен Панков

(Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

.

проф. Александър Златков

(Медицинкси университет - София)

.

г-н Петър Статев

(ИКТ Клъстер)

.

г-н Стамен Кочков

(БАСКОМ)

.

доц. Евгени Евгениев (асоцииран член)

(ВУЗФ)

.

д-р. Анна-Мари Виламовска (асоцииран член)