За Нас
Проект "Научно-технологичен парк"
  bg logos    

Научно-технологичният парк се изгражда с финансовата подкрепа на оперативна програма „Конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Генералната цел на проекта е да привлече и насърчи иновативни идеи и проекти, които да доведат до комерсиализиране на иновативни продукти, процеси и услуги, стимулиращи секторите на икономиката с голяма добавена стойност, които да са конкурентноспособни и да създават допълнителна заетост.

Проектът е насочен към надграждане на създадената в страната про-иновационна среда, която обхваща всички аспекти на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите и с помощта на която да се идентифицират, насърчават и развиват иновативни идеи и проекти. Целта е да се засили конкурентоспособността на науката и предприемачеството в България, като се подобри обмена на знания между академичните среди и бизнес общността чрез подпомагане на стартиращи компании и иновативни идеи и катализиране на процеса на комерсиализация на научните изследвания.

Проектът по изграждане на научно-технологичния парк се изпълнява в 2 фази.

Първият договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.2.05-0001-C0001 „Научно-технологичен парк“ е с период на изпълнение от 10.01.2013г. до 31.12.2015г. и е изпълнен по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013.

Стойността на проекта е 80 867 025.63 лева. Безвъзмездната финансова помощ е 80 443 325,23 лева, от които 68 376 826,45 европейско и 12 066 498,78 лева национално съфинансиране. Финансовият принос на бенефициента е 423 700,40 лева.

Втората фаза на проекта се изпълнява съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.003-0001-C01 „Научно-технологичен парк – фаза 2“ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Началната дата на проекта е 11.04.2017 и е със срок за изпълнение: 11.04.2019г.

Стойността на проекта е 12 317 649.62 лева. Безвъзмездната финансова помощ е 12 273 495,25 лева, от които 10 432 470,97 европейско и 1 841 024,29 лева национално съфинансиране. Финансовият принос на бенефициента е 44 154,37 лева.