За Нас
Главен експерт Инвестиции

 “СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД

МИСИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО Е ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРОЕКТИ, КОИТО БЛАГОПРИЯТСТВАТ РАЗВИТИЕТО НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ, ИНОВАЦИОННИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕН КАПАЦИТЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 набира кандидати за длъжността

„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ИНВЕСТИЦИИ“

 

Кратко описание на длъжността:

Обезпечаване на инженерно-техническата поддръжка на сградния и инфраструктурен фонд на Научно-технологичния парк и създаване на проучвателно-проектна база за бъдещото му развитие.

Основни задължения:

-          Планира, контролира и координира профилактичните, монтажни и ремотни дейности на територията на София Тех Парк, и тяхното организационно, документално, ресурсно и техническо осигуряване на годишна, месечна и краткосрочна база.

-         Анализира енергийни разходи и изготвя подробни прогнози свързани с бюджетния процес.

-         Координира и контролира оперативната дейност на експертите мониторинг и договори във връзка с поддръжката на база данни за състоянието на инсталациите, съоръженията  и машините, собственост на работодателя, заявяването пред съответните доставчици откриване / закриване на партиди, извършване на проверки, отстраняване на дефекти и прекъсвания в доставките, за правилната експлоатация на оборудването, отчитане на консумация на електроенергия, вода, топлоенергия и газ на територията на парка, в т.ч. периодично /месечно/ и при прекратяване на договорните отношения отчитане на ползваните от контрагенти на дружеството консумативи и съставяне на протоколи извършване на превантивна дейност и за недопускане на аварии

-         Планира, контролира и координира изпълнението на дейности, услуги и СМР за проектиране и строителство, осигурява и проверява съответната документация освидетелстваща изпълнението на възложените работи;

-         Осъществява цялостна координация между участниците в строителния процес в т.ч. проектанти, консултанти, строители и екипа, упражняващ инвеститорски контрол за обекта;

-         Води регулярни оперативни съвещания между участниците във фазите на проектиране и строителство за решаване на технически въпроси, контрол върху графиците на изпълнение, изясняване на процедурни стъпки , съдържание и коректност на  КС и КСС, проектна и строителна документация и др.

-         Следи за законосъобразното изпълнение на възложените СМР;

-         Следи за качеството за извършваните СМР, за спазване на строителните технологии и качеството на влаганите материали

-         Представлява дружеството пред специализирани и контролни органи и експлоатационни дружества за получаване на съгласувателни становища и разрешения по отношение на проектни и строителни дейности;

-         Изготвя бюджетни предвиждания свързани с поддръжка и бъдещо изграждане на научно-технологичния парк, съгласувано с прекия си ръководител.

Изисквания:

-         Висше образование в областта на технически науки със специалност ОВиК/Строителни конструкции/Електро инсталации, бакалавър, 5г.стаж;

-         Професионален опит: минимум 5 години стаж;

-         Организационни и комуникационни умения;

-         Английски език на работно ниво;

-         Компютърна грамотност: AutoCAD, MS Office.

Предимства:

-         Опит в управление на проекти или управление на сгради .

Необходими документи за кандидатстване:

-      автобиография;

-      мотивационно писмо;

-      копие от диплома за висше образование и други допълнителни сертификати и референции доказващи опит и покриване на изискванията за настоящата позиция.

Адрес: „София Тех Парк“ АД, гр. София, п.к. 1784, бул. Цариградско шосе № 111 Ж, ет. 2, Лабораторен комплекс;

E-mail:office@sofiatech.bg;

Краен срок за подаване на документи: 18.07.2018 г.

За повече информация: Преспа Георгиева, Офис Мениджър, офис, 0889 900 603.

Подборът ще бъде извършен по документи и интервю. До интервю ще бъдат допуснати само одобрените по документи кандидати.

Документите на всички кандидати са защитени по смисъла на ЗЗЛД, както и съгласно Регламент 2016/679.