За Нас
Директор на дирекция "Бизнес развитие"

  “СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД

МИСИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО Е ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРОЕКТИ, КОИТО БЛАГОПРИЯТСТВАТ РАЗВИТИЕТО НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ, ИНОВАЦИОННИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕН КАПАЦИТЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 набира кандидати за длъжността

Директор на Дирекция „Бизнес развитие”

Кратко описание на длъжността:

Дирекция “Бизнес развитие“ ще бъде звено от структурата на СТП. Нашите амбиции са тя да се ръководи с гъвкав, амбициозен и прагматично-визионерски бизнес подход. Затова и директорът на дирекция „Бизнес развитие“ ще има водеща роля в провеждането на конкурсна процедура за подбор на екипа на дирекцията. Той ще отговоря за постигане на поставените цели от Надзорния Съвет и Управителния Съвет на дружеството, като същевременно ще има стратегическа и оперативна инициатива да предлага методи и подходи как това да бъде постигнато. Така че ако сте визионер, комерсиален стратег, резултатно-ориентиран иновационен човек и знаете как да изграждате връзки между хората, да мислите в големи мащаби и да се мотивирате от предизвикателствата, то Вие сте правилния за тази длъжност професионалист.

Основни задължения:

От директора на дирекция „Бизнес развитие“ се очаква да:

- структурира дирекцията и активно да участва в изграждането на екипа;

- ръководи и отговаря за бизнес развитието на Научно-технологичния парк – проактивно да търси, създава и реализира бизнес възможности;

- подпомага УС с изготвянето бизнес план и устойчив модел на развитие на дружеството;

- осъществява по-добра връзка, координация и стратегически партньорства на СТП с представители на национални и международни университети, изследователски центрове и други организации и институции;

- подпомага процеса на технологичен трансфер между лабораториите в СТП и външни стопански организации;

- изготвя и реализира маркетинговата стратегия на дружеството;

- спомага за развитие на публичния образ на СТП. Осъществява мерки за създаване и поддържане на отличен корпоративен имидж;

- участва в международни събития, с цел позициониране на СТП като водеща дестинация за иновации и приложна наука в ЦИЕ;

- управлява предоставянето на услуги свързани с маркетинг и бизнес развитие, описани по-горе, на компании, базирани в СТП, както и на външни клиенти и партньори;

- помага проекти на лабораториите, на компании в рамките на НТП и на други български високотехнологични и иновативни компании да се интернационализират и комерсиализират.

Изисквания:

Висше образование (магистърска степен) в областта висше в областта на социални, стопански и правни науки, магистър.

- Професионален опит: 5 години стаж в областта на бизнес развитие, маркетинг, търговия, управление; от които поне 3 да бъдат на ръководна позиция;

- Отлични презентационни и комуникационни умения;

- Отлично владеене на английски език;

- Инициативност и критично мислене;

- Креативност и нестандартно мислене;

- Компютърна грамотност: програми за презентации, MS Office, или еквивалент.

Предимства:

- Опит в сферата на високите технологии и/или науката

- Международен опит

- Работа в и с високоиновативни технологии и/или компании

- Инициативност, хъс и трудно-изчерпаема енергия

- Втори чужд език

Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография;

- „Защо? Как? Кога? Къде?“ (Вместо мотивационно писмо)

- Копие от диплома за висше образование и други допълнителни сертификати, доказващи покриване на изискванията за настоящата позиция

Какво получавате?:

Не само искаме много, но и предлагаме много.

Адрес: „София Тех Парк“ АД, гр. София, п.к. 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111 Ж, ет. 2, Лабораторен комплекс;

E-mail:office@sofiatech.bg;

Краен срок за подаване на документи: 20.07.2018 г.

За повече информация: Преспа Георгиева, Офис мениджър, 0889 900 603.

Подборът ще бъде извършен по документи и интервю. До интервю ще бъдат допуснати само одобрените по документи кандидати.

Документите на всички кандидати са защитени по смисъла на ЗЗЛД, както и съгласно Регламент 2016/679.