За Нас
Експерт в Дирекция „Иновации и проекти“
 

Кратко описание на длъжността:

Участва активно в работата на дирекцията при осъществяването на проекта на дружеството по Договор за безвъзмездна финансова помощ с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк“ по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 и  по следващия етап на проекта, с идентификационен номер BG16RFOP002-1.003-0001-C01/11.04.2017 г.,

Основни задължения:

Участва в създаването на дългосрочни сътрудничества комуникация и контакти (вкл.международни) за привличане и задържане на партньори (инвеститори, клиенти и др.) и позиционирането на бъдещия научно-технологичен парк в научно-предприемаческата общност;

- Участва в разработването и прилагането на план за развитие и растеж (бизнес модел) на Научно-технологичния парк;

-Подготвя документация/проекти за изграждане на международни партньорства;

-Разработва експертни анализи и оценки и изготвя иновативни решения и становища в областта на икономическото развитие, иновациите, предприемачеството, управлението и др. икономическото категории;

-Изготвя експертни анализи и оценки и във връзка с осъществяване на дейностите на дружеството и Дирекция „Иновации и проекти“;

-Предлага адекватни за развитието на дружеството събития, които ще спомогнат за привличането на инвеститори, поддръжници и устойчив позитивен имидж сред професионалистите и масовата общественост със своите иновативни теми, подход и вдъхновяващи участници;

-Съблюдава отличната реализация на маркетинг стратегията на дружеството – от идейно ниво до финалното й имплементиране

Изисквания:

- Висше образование, в областта на маркетинга или икономиката;

- Професионален опит: 5 години в областта на маркетинга, икономиката, стопанското управление или подобна област;

- Свободно владеене на английски език (владеене на руски, немски или френски е предимство);

- Компютърна грамотност: MS Office или еквивалент

- Експертен опит в проекти по националните и европейските рамкови програми.

Необходими документи за кандидатстване:

-      мотивационно писмо;

-      автобиография;

-      копие от диплома за висше образование и други допълнителни сертификати, доказващи покриване на изискванията за настоящата позиция.

Адрес: „София Тех Парк“ АД, гр. София, п.к. 1784, бул. Цариградско шосе № 111 Ж, ет. 2;

E-mail:office@sofiatech.bg;

Краен срок за подаване на документи: 24.01.2017 г.

За повече информация: Паола Петкова, Офис мениджър, 0889 900 620.

Подборът ще бъде извършен по документи и интервю. До интервю ще бъдат допуснати само одобрените по документи кандидати.

Документите на всички кандидати са защитени по смисъла на ЗЗЛД.