За Нас
„ЕКСПЕРТ МОНИТОРИНГ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ“

       “СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД

 МИСИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО Е ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРОЕКТИ, КОИТО БЛАГОПРИЯТСТВАТ РАЗВИТИЕТО НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ, ИНОВАЦИОННИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕН КАПАЦИТЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 набира кандидати за длъжността

 „ЕКСПЕРТ МОНИТОРИНГ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ“

Кратко описание на длъжността:

Участва в разработване и управление на проекти по процедури  по които дружеството е бенефициент или кандидатства.

Основни задължения:

  • Участва в организирането и осъществяването на дейностите по кандидатстване, мониторинг и изпълнение на проекти

  • Организира движението на документооборота, възникващ в хода на реализацията на проектите и проектните дейности, вкл. работи тясно с останалите звена в дружеството, както и с външни контрагенти

  • Осъществява контакт и контрол върху подизпълнителите на дейности по проектите и функционира като точка за осъществяване на контакти с всички потенциални партньори и клиенти на София Тех Парк АД

  • В хода на реализацията на проектите извършва дейности по тяхното отчитане

Изисквания:

- Висше образование в областта на социални, стопански и правни науки, бакалавър;

- Професионален опит: минимум 3 години стаж;

- Организационни и комуникационни умения;

- Добро владеене на английски език;

- Компютърна грамотност: MS Office.

Предимства:

- Опит в управление на проекти.

Необходими документи за кандидатстване:

- автобиография;

- мотивационно писмо;

- копие от диплома за висше образование и други допълнителни сертификати и референции доказващи опит и покриване на изискванията за настоящата позиция.

Адрес: „София Тех Парк“ АД, гр. София, п.к. 1784, бул. Цариградско шосе № 111 Ж, ет. 2, Лабораторен комплекс;

E-mail:office@sofiatech.bg;

Краен срок за подаване на документи: 21.09.2018 г.

За повече информация: Преспа Георгиева, Офис Мениджър, офис, 0889 900 603.

Подборът ще бъде извършен по документи и интервю. До интервю ще бъдат допуснати само одобрените по документи кандидати.

Документите на всички кандидати са защитени по смисъла на ЗЗЛД, както и съгласно Регламент 2016/679.