За Нас
Експерт "Управление на собствеността“

 “СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД

МИСИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО Е ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРОЕКТИ, КОИТО БЛАГОПРИЯТСТВАТ РАЗВИТИЕТО НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ, ИНОВАЦИОННИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕН КАПАЦИТЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

набира кандидати за длъжността

"ЕКСПЕРТ УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА"

Кратко описание на длъжността:

Организиране и осъществяване на дейностите за проектиране, оборудване, поддържане, профилактика и ресурсно обезпечаване безопасното и ефективно функциониране на инсталации, съоръжения и машини в обекти /обособени открити и закрити пространства/ на Научно-технологичния парк.

Основни задължения:

- Подготвя планове за осъществяване на профилактични, монтажни и ремотни дейности на територията на София Тех Парк, които включват предвиждане за организационно, документално, ресурсно и техническо осигуряване. Участва в съставянето на годишните графици за ремонта на механичното, технологичното и подемно-транспортно оборудване. Участва в планирането и осъществяването на дейности, свързани с организация и контрол на достъпа, движение и престой на територията на парка.

- Изчислява общите / по обекти / по потребители енергийни разходи и изготвя подробни прогнози свързани с бюджетния процес.

- Планира и отговаря за заявяването пред съответните доставчици откриване / закриване на партиди, извършване на проверки, отстраняване на дефекти и прекъсвания в доставките, отчитане на консумация на електроенергия, вода, топлоенергия и газ на територията на парка, в т.ч. периодично /месечно/ и при прекратяване на договорните отношения отчитане на ползваните от контрагенти на дружеството консумативи и съставяне на протоколи.

- Осъществява контрол за правилната експлоатация на оборудването, извършване на превантивна дейност и за недопускане на аварии. Извършва периодични огледи /планови и извънредни/ на техническото състояние на сградите, инсталациите, машините и съоръженията, ползвани от дружеството и лица, на които са предоставени за ползване, както и за състоянието на маркировката, табелите и знаците за безопасност.

- Поддържа база данни за състоянието на инсталациите, съоръженията и машините, собственост на работодателя.

Изисквания:

- Висше образование в областта на технически науки, бакалавър, 3г.стаж;

- Професионален опит: минимум 3 години стаж;

- Презентационни и комуникационни умения;

- Английски език на работно ниво;

- Компютърна грамотност: AutoCAD, MS Office.

Предимства:

- Опит в управление на проекти или управление на сгради.

Необходими документи за кандидатстване:

- автобиография;

- мотивационно писмо;

- копие от диплома за висше образование и други допълнителни сертификати и референции доказващи опит и покриване на изискванията за настоящата позиция.

Адрес: „София Тех Парк“ АД, гр. София, п.к. 1784, бул. Цариградско шосе № 111 Ж, ет. 2, Лабораторен комплекс;

E-mail: office@sofiatech.bg;

Краен срок за подаване на документи: 18.06.2018 г.

За повече информация: Паола Петкова, Изпълнителен секретар, офис, 0889 900 620.

Подборът ще бъде извършен по документи и интервю. До интервю ще бъдат допуснати само одобрените по документи кандидати.

Документите на всички кандидати са защитени по смисъла на ЗЗЛД, както и съгласно Регламент 2016/679.