За Нас
Научен изследовател /Експерт НИРД/

logo-phase-2

Във връзка с реализацията на проект „Единна технологична и функционална платформа за управление на данните и процесите в средни и големи спедиторски компании, базирана на хибриден облачен модел интегриращ Microsoft Azure облачни услуги Microsoft Dynamics, Power BI, Cortana Intelligence и Google Amazon Web Services“, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0112-C01 от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. По проекта се подкрепя разработването на продуктова иновация - услуга, нова единна технологична и функционална платформа, строго фокусирана върху управление на бизнес данните и автоматизиране на бизнес процесите за средни и големи международни компании от сектор логистика и спедиция.

„Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“ (СНИРД), партньор по проекта, търси да назначи:

Позиция: Научен изследовател /Експерт НИРД/

Брой вакантни места: 6

Изисквана квалификация: Висше образование в някоя от следните области на висшето образование „Природни науки, математика и информатика” (професионални направления „Физически науки“ или „Математика“ или „Информатика и компютърни науки“)  или „Технически науки“ (професионални направления „Електротехника, електроника и автоматика“ или „Комуникационна и компютърна техника“ или „Общо инженерство“);

Изискван професионален опит: Минимум 2 години опит в провеждането на научно-изследователска и развойна дейност.

Отговорности и задължения за позицията:

-          Извършва научно-изследователска дейност за събиране на необходимата информация.

-          Участва в извършването на анализа на специфичните процеси за разработване на технологията.

-     Систематизира, групира и обобщава натрупаното количество научно-технически знания за процесите по изграждане на технологията.

-          Участва в детайлното разписване на концепцията за технологията.

Участва в подготовката на детайлен технологичен дизайн.

За кандидатстване по обявата, моля изпратете актуална автобиография, както и документи доказващи квалификацията и опита на кандидата по e-mail: office@sofiatech.bg или на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе № 111ж, лабораторен комплекс, ет. 2, в срок до 20.07.2018 г. Одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани и поканени на интервю.

За повече информация: Преспа Георгиева, Офис мениджър, +359 889 900 603

 .

За доказване на образование, квалификация и професионален опит ще е необходимо кандидатите да представят автобиография, диплома за завършено висше образование, трудова книжка/трудови договори/референции от работодатели.

Предоставените лични данни ще бъдат обработени съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, като ще бъдат предоставени и на трето лице – УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – Министерство на икономиката.

Проект № BG16RFOP002-1.005-0112-C01 „Единна технологична и функционална платформа за управление на данните и процесите в средни и големи спедиторски компании, базирана на хибриден облачен модел интегриращ Microsoft Azure облачни услуги Microsoft Dynamics, Power BI, Cortana Intelligence и Google Amazon Web Services“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът се изпълнява в партньорство със Сдружението за научноизследователска и развойна дейност. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.