За Нас
Специалист тетване на софтуер

logo-phase-2 

Описание: Сдружението за научноизследователска и развойна дейност е партньор на фирма „Хийт Дизайн“ ЕООД в изпълнението на проект BG16RFOP002-1.005-0043-C01„Разработване на продуктова иновация от „Хийт Дизайн“ ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В тази връзка Сдружението за научноизследователска и развойна дейност търси да назначи 1 брой експерт- специалист тестване на софтуер на 8-часов работен ден при петдневна работна седмица за 22 месеца, но в рамките на Договор за БФП № BG16RFOP002-1.005-0043-C01, т.е. до 22.04.2020 г. Месторабота: гр. София.

.

Изисквания към кандидатите:

Експерт 6 - специалист тестване софтуер

Образование: висше образование, степен "бакалавър" или "магистър"

Квалификация: компютърни науки

Професионален опит: софтуерни архитектури, конфигуриране на сървъри, обектно ориентирано програмиране, бази данни MySQL, PHP.

 

 Функции (отговорности и задължения):

  • Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова иновация:

  • Разработване на модул "Продуктова администрация":

-        проверка на програмния код

-        проверка на програмния код и отстраняване на грешки

-        оптимизиране на бързодействието

-        тестване и симулация

  • Разработване на модул "Продуктов синтезатор":

-      проверка на програмния код

-      проверка на програмния код и отстраняване на грешки

-      оптимизиране на бързодействието

-      тестване и симулация

  • Разработване на модул "Визуализатор и конфигуратор":

-     проверка на програмния код

-     проверка на програмния код и отстраняване на грешки

-     оптимизиране на бързодействието

-     тестване и симулация

  • Създаване и тестване на прототип, свързан с разработването на продуктовата иновация

  • Обединение и синхронизация на модулите:

-     проверка на програмния код и отстраняване на грешки

-     оптимизиране на бързодействието

-     създаване на 3D прототипи в уеб

  • Тестване и симулации, имитиращи реална среда, бета версия:

-     създаване на 3D прототипи в уеб

-     тестване и симулация

.

За кандидатстване по обявата, моля изпратете актуална автобиография по e-mail: office@sofiatech.bg или на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе № 111ж, лабораторен комплекс, ет. 2, в срок до 11.07.2018 г. Одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани и поканени на интервю.

За повече информация: Преспа Георгиева, Офис мениджър, +359 889 900 603

 .

За доказване на образование, квалификация и професионален опит ще е необходимо кандидатите да представят автобиография, диплома за завършено висше образование, трудова книжка/трудови договори/референции от работодатели.

 

Предоставените лични данни ще бъдат обработени съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, като ще бъдат предоставени и на трето лице – УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – Министерство на икономиката.

 

Проект BG16RFOP002-1.005-0043-C01„Разработване на продуктова иновация от „Хийт Дизайн“ ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът се изпълнява в партньорство със Сдружението за научноизследователска и развойна дейност. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.