За Нас
Инкубатор

IMG_2478 - Copy

Обща информация

Бизнес инкубаторът на „София Тех Парк“ разполага с около 6 200 кв. м офисна площ, предназначена за стартъпи, които разработват иновативни продукти в трите основни фокусни области на научно-технологичния парк – информационни и телекомуникационни технологии, науки за живота и зелена енергия. Пространството е специално разработено за офисна работа, работа в мрежа /нетуъркинг/ и подпомагане на стартиращи компании да развиват своите идеи в успешен бизнес, както и да имат достъп до различни източници на финансиране.

Една част от офис площите на Инкубатора е предназначена за зрели компании, от които стартъпите могат да черпят ценни знания и опит, фондове, които инвестират в млади компании, предприемачески организации, които помагат за развитието на иновационната екосистема в България. На стартиращите компании Инкубаторът предоставя оборудвани офис пространства, конферентни зали за споделено ползване, складови помещения, зони за отдих, спорт и др.

Вече 24 високотехнологични компании, от които 19 стартъпи, работят и развиват свои иновативни бизнес идеи в офис площите на „София Тех Парк“. Към момента членове на инкубатора са фирми, които предлагат IТ услуги, софтуерни иновации в животновъдството, в областта на сигурността, създават нови продукти, разработват нови материали и др. Тук са и утвърдени организации като мрежата за чисти технологии Cleantech, Microsoft Innovation Center, мрежата за рискови инвеститори Tech Tour, Junior Achievement България. Свой офис в Инкубатора има и Уникредит Булбанк.

Стартиращите компании наематели не само ще използват офис площите, но и ще имат достъп до услуги, които ще подпомагат тяхното развитие - правни, счетоводни, маркетингови, административни, рекламни, съдействие при кандидатстване за финансиране по програми, от различни институции и организации.

Научно-технологичният парк ще осигури на стартиращия бизнес достъп и до последните научни върхови постижения чрез Лабораторния комплекс, в който са изградени и оборудвани 11 високотехнологични модерни лабораторни звена, както и чрез партньорството, което „София Тех Парк“ има с водещи университети  и учени.

 Правила за избор на стартиращи предприятия и за държавна подкрепа на малки и средни предприятия

Управлението на Инкубатора на „София Тех Парк“ се извършва по процедурни правила при подкрепа за малки и средни иновативни предприятия и критерии за избор на стартиращи/зрели предприятия. Правилата са разработени в съответствие с изискванията на Европейската комисия, която финансира чрез оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ проекта „Създаване на Научно-технологичен парк” в София. Подкрепата за МСП е в съответствие със схема за държавна помощ по чл. 28, пар. 4 от Регламент (ЕС) 651/2014 г. на ЕК и общият размер на помощта не може да надхвърля 200 000 EUR за предприятие за всеки тригодишен период.

Подборът се осъществява по определени критерии и показатели от специална комисия, състояща се от експерти от „София Тех Парк“ и Сдружението за научно изследователска и развойна дейност с компетенции в различни области.

 Основните изисквания към кандидатстващите предприятия са:

-       Кандидатите да са регистрирани в България (търговец по смисъла  на Търговския закон). За стартиращите компании регистрацията да не е по-късно от 3 години преди подаване на писмо за намерение до „София Тех Парк“.

-       Кандидатстващото предприятие да е иновативно и попада в една от фокусните области на парка: информационни и комуникационни технологии; науки за живота, които включват биотехнологии, фармация, храни и земеделие; зелена енергия и чисти технологии.

-       Поне 30% от дейността на кандидатстващото предприятие да е свързана с научно-изследователска и/или развойна дейност с цел създаване и предлагане на пазара на нови продукти, процеси или услуги.

-       Поне 30% от персонала на предприятието да е зает с научно-изследователска и развойна дейност.

-       Към момента на кандидатстване предприятието да попада в категорията за малки или средни предприятия съгласно чл. 3 от Закона за малки и средни предприятия (ЗМСП)

-       Дейността на кандидата да не е насочена към рутинни (несъществени) промени на съществуващи продукти /услуги или технологии.

Кандидатите трябва да отговарят и на критерии за административно съответствие. Компаниите преминават и на техническа оценка, където се оценява иновативността, качеството на дейността, икономическата перспективност и на пазарния потенциал на разработваните продукти или услуги, както и по други показатели, които са част от утвърдена система от критерии и методика за оценяване.

Наемната цена на квадратен метър за стартъп компании, отговарящи на горните изисквания, е 3.30 евро без ДДС. За поддържане на общите части е дължима такса за управление и поддръжка, в размер на 2.00 евро без ДДС на квадратен метър от офис площта. Наемната цена за зрели компании е 6.60 евро без ДДС на квадратен метър плюс такса за управление и поддръжка, в размер на 2.00 евро без ДДС на квадратен метър от офис площта.

 Контрол и мониторинг на инкубираните предприятия

След сключване на договор на наем с одобрените компании „София Тех Парк“ АД извършва последващ контрол и мониторинг на изпълнението на прогнозираните цели и постигането на резултати от всяко от предприятия. Отчитат се постигнатите прогнозирани цели и резултати, декларирани при кандидатстването, като се следи за възникването на обстоятелства, които променят статута на дружеството и са в несъответствие с инкубиращата програма на научно-технологичния парк. Стартиращите предприятия могат да се възползват от преференциален наем в рамките на държавната помощ до 3 години от сключване на първоначалния договор за наем за офис площите в Инкубатора.

Необходими документи за кандидатстване

За достъп до документите за кандидатстване и инструкция, съдържаща указания за изготвяне на документите, може да използвайте следния линк:  ftp://public.sofiatech.bg/incubator-docs/.

Всички документи следва да бъдат представени в деловодството на "София Тех Парк" АД на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 111ж, Лабораторен комплекс, ет. 2.

Документите на всички кандидати са защите ни смисъла на ЗЗЛД и Регламент 2016/679 на ЕС за защита на личните данни.

„София Тех Парк“ АД е регистрирано като администратор по Закона за защита на личните данни и гарантира, че предоставената информация е 100% конфиденциална и ще бъде използвана само и единствено за целите  по регистрация на компаниите в Инкубатора.

IMG_4393

Нашите партньори-стартъпи в Инкубатора са:

„Кидамом“ ЕООД - развива VOD услуги, които са насочени към семейства и деца. Една от тези услуги е видео облак за споделяне на семейни моменти в цял свят. С екип от „Ксениум“ ООД разработва видео решение, базирано на семантичен анализ (Artificial Intelligence), насочено към бизнес клиенти от цял свят. Партньори по проекта са „Онтотекст“ АД – световен лидер в семантичните технологии.

ЕуроПАТЦ ООД- е създала иновативно устройство за защита на децата с аутизъм. CAPPO е технологична новост в световен план и е на база на иновативна софтуерна програма. Представлява електронно устройство с множество сензори, което се поставя в специално разработена дрешка на гърба на детето и следи къде е детето, позицията на тялото му, движението, вибрациите, температурата или дали тялото има досег с вода, и изпраща информацията на мобилни устройства, компютър или таблет на родителите.

„Плейграунд Енерджи“ ЕООД -  произвежда части за детски люлки, които при движенията на децата превръщат кинетичната енергия в светлинни и звукови сигнали. Друг техен проект е свързан с образователни табла, при които топлината на човешката ръка се превръща в енергия и светлинен сигнал.

IMG_4395 - Copy

3 ЕН 3 ООД -  произвежда иновативни бои за стени, на които може да се пише, рисува и т.н. Те са подходящи както за класни стаи, така и за публични пространства и детски кътове.

ФутболСкаут“ АД  - работи по Networking платформа в областта на футбола ("футболен Linkedin"). Всеки потребител може чрез акаунта си да създава и търси футболни събития от целия свят. Платформата е въвела различни видове акаунт за играчи, треньори и фенове.

Интеликс инженеринг“ ООД - занимава се с разработване на CASE решение за създаване на HMI middleware, под формата на софтуерен toolchain и framework, насочено към автоматизация на развоя на аутомотив-специфични потребителски интерфейси.

А4Е ООД е платформа, трансформираща възможностите на изкуствения интелект в услуга, достъпна за широк спектър от бизнес потребители като предлага както собствени аналитични алоритми, така и такива на трети страни. Предназначени за широк кръг бизнес потребители - от кафенета и ресторанти до големи дистрибутори, вертикално ориентираните аналитични приложения на А4Е са стратегически инструменти в прогнозирането на продажбите, оптимизирането на бизнес процесите и изграждането на модели за повишаване на ефективността.

Уелдринкс“ ООД- създадена в края на 2014 г. с основен предмет на дейност разработването и предлагането на пазара на нови функционални води.

„Профай“ ООД- работи по разработване на маркетинг платформа, базирана на научни изследвания в областите изкуствен интелект, извличане на информация и обработка на естествени езици.

„Джей Боксърс“ ООД - ИТ стартъп, създаден в края на 2013 г. Развива два продукта в сферата на изкуствения интелект и в областта на вградените устройства. Има собствена платформа за управление на дейностите и данните за предприятия и организации. Един от основните проекти е Fleet Profiler, който е на фаза прототип. Това е система за мониторинг и анализ на автомобилни превозни средства, определяне на стил на шофиране и профил на шофьора, управление и проследяване на автомобилния парк.

Сайънт“ - стартираща компания,основана през февруари 2016 г., която вече е нараснала до 20 души. Един от техните продукти е COWEB - библиотека от олекотени компоненти на потребителския интерфейс, вградени в HTML /CSS / JavaScript. Библиотеката може да бъде включена във всеки уеб-базиран потребителски интерфейс на системата.

Хелеклауд - HeleCloud е стартъп в сферата на облачните услуги и партньор на световния лидер Amazon Web Services. Мисията на HeleCloud е да постави основите за масово приемане на облачните услуги като основна платформа за Информационни и Комуникационни Технологии в средна и мащабна по размер корпоративна среда. За да осъществи тази си мисия, HeleCloud изследва и анализира предизвикателствата пред големи корпоративни организации, като ще се фокусира върху информационната сигурност, информационната и регулаторна съвместимост, управлението на ИТ услугите, както и ефективното и целесъобразно планиране и внедряване на облачни решения.

Авто Парк България ЕАД  -  е създадена през 2014 г. Работата на компанията е насочена към развитието на автомобилната индустрия в България, чрез създаване на нови технологии и утвърждаване на България като водеща R&D дестинация в автомобилния свят, създаване на нови индустриални зони, отговарящи на нуждите на автомобилната индустрия и чрез привличане на водещи ОЕМ или Tier 1 автомобилни производители в България. Компанията работи и по създаването и развитието на нови технологии в автомобилната индустрия и вече има договор за съвместна дейност с един водещите производители на електронно оборудване в автомобилния свят Visteon.

Esco Services - компанията развива проекти в областта на енергийната ефективност, като е създала производство на концентрирани термосоларни колектори за слънчева енергия и на латентни акумулатори за съхранение на топлината чрез иновативна технология.

Топ Иновейшън ЕООД - стартъпът работи по развитието на протопити на собствени иновативни проекти, свързани с чиста енергия, както и с популяризирането на науката и образованието, които могат да имат широко приложение.

Super foods ООД - стартъп, специализиран в производството на сурови био храни. Екипът на компанията разработва своя технология за производство на специализирани храни с всички качества, необходими за здравословно хранене. Тя е първата компания в Европа, която работи и налага иновативната система за оценка на здравословно хранене “Health Star Rating system". През 2016 техни продукти са обявени за най-добър нов специален диетичен продукт на едно от големите европейски изложения за биопродукти в Лондон.

Фючър Стандартс ЕООД - стартираща компания, която разработва и участва в различни проекти в областта на ИКТ, CAD системите, ранното предизвестяване и мониторинг на природни бедствия, компютърно проектиране на сложни бизнес и публични системи в областта на финансите и образованието, киберсигурността и др.

Джим Релм Технолоджи – компанията работи по създаването на софтуер за спортната и уелнес индустрията, с цел подобряване услугите, които предоставят фасилити компаниите.

Клийнтех България - дейността е насочена към научноизследователска, развойна и консултантска дейност в областта на чистите технологии и опазване на околната среда, устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност, енергиен мениджмънт, енергийна и ресурсна ефективност, климатичните рискове, както и с развитие и управление на проекти, консултантски и посреднически услуги за развитие на иновативни технологии и подпомагане при стартиране на икономическа дейност. Фирмата работи съвместно с иноватори и научни работници.

Наши наематели са и:

Microsoft Innovation Center - чрез партньорството с ИнтерКонсулт България (ИКБ) и Start it Smart, Microsoft Innovation Center подкрепя предприемачите във всяка стъпка от пътя им – от разработката на идея до основаване на нова компания. Чрез разнообразни програми, предприемачите ще имат достъп до обучения, ментори и различни Microsoft инструменти, които ще им дадат възможност да достигнат следващото ниво в развитието на бизнеса си. Вижте как беше преобразен офисът тук.

Тех Тур Глобал“ ЕООД -  занимава се с организирането на събития, в рамките на които формираната от групата сериозна инвестиционна общност разглежда и оценява идеите и концепциите на над 2000 стартиращи и развиващи се компании от Европа. Тази връзка между компаниите и потенциални инвеститори от общността се осъществява чрез провеждането на серия от 25 събития всяка година.

Junior Achievement -   дейността й е свързана собучения по предприемачество, подкрепа за стартиращи компании на ученици и студенти, и др.

Болкан Лоджик ООД - компанията работи по развиването на иновативни решения в областта на енергетиката и Internet of Things.

Motion arts ООД -  дружеството работи в областта на рекламата и предлага разнообразие от канали за външна реклама в страната, избор на различни комуникационни средства, както и иновативни технологични решения. Компанията работи по разработването на система за иновативна услуга- "София Байкс".