За Нас
Лабораторен комплекс

Лабораторният комплекс е един от основните елементи на научно-технологичния парк. Комплексът се състои от 11 лаборатории и се управлява от независимо сдружение, учредено специално за тази цел. Членове на сдружението са водещи академични институции като Софийски Университет, Технически Университет – София, Медицински Университет – София. Повече информация за Сдруженето за научноизследователска и развойна дейност може да намерите тук

Лабораториите в рамките на комплекса ще извършват независима и съвместна научно-изследователска дейност, резултатите от която ще бъдат широко разпространявани.

heather site

 

Биофармацевтичен лабораторен комплекс "БиоФарма"

"In Vitro" лаборатория за оценка на биологична активност и токсичност.

Лабораторията разполага със специализирано оборудване в следните области: клетъчни култури, ДНК изследвания, микробиология, патогенни микроорганизми, ГМО, екотоксикологични изследвания, растителни култури и др.

Лаборатория "Разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и In Silico дизайн".

Лабораторията ще извършва изследвания, базирани на методите “In Silico”, физикохимичен анализ и биофармацевтичен анализ за целите на фармацията. Потенциални партньори и клиенти на лабораторията могат да бъдат научно-изследователски колективи в страната и чужбина със сходни научни интереси, както и производители на генерични лекарства, хранителни добавки, козметични продукти и др.

Лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения.

Основната дейност на лабораторията е насочена към следните области: изследване на лечебни растения, използване на лечебни растения като източник на биологично активни вещества и генериране на познания за рационалното оползотворяване на природните ресурси за създаване на продукти в областта на фармацията, козметиката, лечебни и продукти за превенция и др.

 Контакт с лабораторен комплекс "Биофарма":  biopharm-lab@sofiatech.bg 
  InVitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност:  invitro-lab@sofiatech.bg
  Лаборатория "Разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и InSillico дизайн":  ddd-lab@sofiatech.bg
  Лаборатория "Екстракция на природни продукти и синтез на биоактивни съедиенения":  synthesys-lab@sofiatech.bg
 

Лаборатория по биоинформатика "БиоИнфоТех".

Основната цел на лабораторията е създаването на бази данни, които съдържат биологична информация. Тази информация ще бъде анализирана, което ще доведе до генерирането на познания за структуриране на нови лекарства. Лабораторията, също така, ще разработва нови софтуерни инструменти, необходими за генерирането на такива познания.

 Контакт с лабораторията: bioinfotech-lab@sofiatech.bg  

.

Лаборатория за 3D креативност и бързо прототипиране на нови продукти.

Мисията на лабораторията е да създава иновативни практики и да изгражда уникални и достъпни възможности за изследване и развитие в областта на 3D креативността чрез системи за бързо физическо материализиране на нови идеи и продукти. Лабораторията ще играе ролята на център за иноватори и изследователи, които търсят нови решения, като използват технологии за тестване на идеи директно от компютърни модели.

 Контакт с лабораторията: 3dc-lab@sofiatech.bg  

.

Лаборатория по виртуална и разширена реалност.

Основната дейност на лабораторията се изразява в извършване на научни изследвания и внедряване на иновативни решения за тестване и верификация на свойствата на нови продукти в много ранен етап от тяхното развитие. Лабораторията ще предлага иновативна услуга за страната и региона, която се състои в подготовка, изследване и коригиране на модели на устройства и оборудване в имерсивна среда, като се използват естествени техники за взаимодействие и интегриране на тактилна обратна връзка и звукови ефекти с цел бързо развитие на нови продукти и подкрепа за взимането на решения.

 Контакт с лабораторията: vr-lab@sofiatech.bg  

.

Лаборатория "Интелигентни комуникационни инфраструктури".

Лабораторията ще извършва научно-изследователска и развойна дейност и ще провежда тестове в областта на железопътни системи (влакове, трамваи и метро) за управление на трафика. Научно-изследователската дейност на лабораторията ще бъде насочена към създаването на уникална платформа за валидиране и сертифициране на индустриални решения и компоненти в сигнализационния железопътен сектор (ERTMS) и бордовите компютри.

 Контакт с лабораторията: ici-lab@sofiatech.bg  

.

Лаборатория "Изкуствен интелект и CAD системи".

Лабораторията предоставя възможност за използване на споделени източници, софтуер и информация, като достъп до множество CAD базирани софтуерни приложения, които могат да бъдат използвани и от академични институции, и от компании, които разработват нови продукти. Лабораторията ще разработва и тества устройства, които използват електроенцефалография, например прототипи на роботи, които се контролират дистанционно от хора, като се използват мозъчните им вълни.

 Контакт с лабораторията: ai-cad-lab@sofiatech.bg  

.

Микро Нано Лаб (МИНОЛаб).

Основните дейности на лабораторията са свързани с изследване, тестване и анализ на дефекти и повреди на: микроелектронни схеми (чипове), електронни устройства, сензорни системи и други високотехнологични продукти в областта на електронно устройства, алтернативна енергия, автомобилостроене, комуникационно оборудване и компютри. Основният приоритет на лабораторията е изучаване и идентификация на причините за отказ на тестваните продукти, оптимизиране на изследователския процес, и разработване на нови продукти, устройства и системи.

 Контакт с лабораторията: minolab@sofiatech.bg  

.

Лаборатория по киберсигурност.

Лабораторията по киберсигурност е основана на съвременни методи за оценка на риска, диагностика на вътрешните заплахи и управление на сложни компютърни и мобилни инфраструктури. Освен това лабораторията ще извършва дейност, свързана с дизайн и разработване на софтуер и сложни системи, като се използват последните методи за сигурно кодиране - разработване на сигурен и безопасен софтуер въз основа на принципите, определени от CERT България и Националното звено за реакция при инциденти в компютърната сигурност.

 Контакт с лабораторията: cybersecuritylab@sofiatech.bg  

.

Лаборатория за високопроизводителни изчисления (ЛВИ).

Лабораторията разполага с оборудване за научни изследвания на комплексни системи в областта на физиката, биофизиката, медицинската физика и разработването на нови информационни продукти. Стремежът е ЛВИ да бъде част от съвременната европейска мрежа (HPC-Europe) за научни изследвания на комплексни системи в горепосочените сфери.

 Контакт с лабораторията: hpc-lab@sofiatech.bg

.

Екипът на СОФИЯ ТЕХ ПАРК И СДРУЖЕНИЕТО ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (СНИРД) приветства предложенията за съвместни научни и развойни дейности в рамките на лабораторния комплекс на научно-технологичния парк на лица и организации развиващи технологични и иновативни продукти и услуги.