За Нас
Лаборатория по биоинформатика "Биоинфотех"

Основната цел на лабораторията е да развива капацитета на българската наука в сферата на биоелектрониката, биоинформатиката и биотехнологиите. Също така да се утвърди като съвременен център за технологично познание, научни изследвания, обучение и квалификация на професионалисти, развойна дейност и иновации.

Дейности

  • Осъществяване на измервания, анализ и контрол в реално време на биологични параметри на суровини, материали, полупродукти и продукти, процеси и среди в експериментални, индустриални и теренно-полеви условия.
  • Разработване на методи и средства за измервания, анализ и контрол в реално време на биологични параметри.
  • Разработване на виртуални модели на процеси, апарати, технологични линии като основа на виртуалното биоинженерство.
  • Ускорено прототипиране и подготовка за производство на специализирана биотехнологична апаратура.
  • Научни и научноприложни изследвания в следните области: моделиране на процесите на клетъчно култивиране, геномика, транскриптомика, протеомика, метаболомика, комбинирано приложение на omiks анализите.
  • Разработване на технологични и продуктови иновации (създаване на нови или усъвършенстване на качеството на съществуващи биопродукти).
 
 
 

Ръководител:    доц. Васил Гълъбов (ТУ– София)

Научни области: Биоавтоматика; Автоматизирани системи за обработка на информация и управление; Автоматизация на производството

През 1985 г. завършва Техническа и биомедицинска кибернетика в ТУ Илменау, Германия

Специализира в лабораториите на Интеракустикс АД, Асенс, Дания

Специализации и гост-преподавателска дейност в Карлсруйски технологичен институт, Германия.

Автор е на над 60 статии и публикации и участва в над 10 изпълнени проеки в сферата на научните си дейности.