За Нас
Лаборатория по киберсигурност
Мисията на Лабораотрията по киберсигурност е да работи за създаване, развитие и координиране на общ национален капацитет в следните области:

 • Висока кибер устойчивост и гъвкавост на информационни и управленски системи;
 • Изследване на дигиталната зависимост на обществото и икономиката, рисковете и кибер-уязвимостите, превенция и подготовка за кибер-атаки и инциденти;
 • Разработване на стандарти и методологии за дизайн, развитие и защита на кибер-зависимии критични системи и ресурси, дигитални екосистеми.
 Визията за развитие на Лабораторията е свързана с утвърждаването й като регионален център на компетентност за кибер сигурност в Югоизточна Европа. Лабораторията си поставя като основна цел да катализира и участва в кибер-специализацията в България в рамките на ЕС и НАТО.
 
Лабораторията по киберсигурност е специално проектирана и оборудвана, за да извършва дейности в две ключови направления - изследвания за киберсигурност и разработване на иновативни методи и модели.
 

Основни дейности на лабораторията във връзка с извършване изследвания за киберсигурност:

 • Устойчивост − поддържане на основните функции на организациите в условията на кризисни ситуации;
 • Откриване и възстановяване на инциденти и пробиви в сигурността;
 • Създаване на сигурни системни и продуктови архитектури и дизайн;
 • Разработване на сигурен код;
 • Защита и надеждност на информацията – методи за криптиране, удостоверяване, защита, комуникация;
 • Интегриране на модели за сигурност и подобряване на бизнес процесите.
Основни дейности на лабораторията във връзка с разработване иновативни методи и модели:

 • Тестване и одити за киберсигурност – на компоненти, системи и организации;
 • Симулация на кибератаки и методи за защита и превенция в сложни инфраструктури и системи;
 • Обучителни и образователни програми, симулационни модели и технически платформи.
 
Picture1 Picture2
 
 Ръководител: д-р. Георги Шарков

Научни области: Информационни и комуникационни технологии; Кибер сигурност; Изкуствен интелект.

Притежава богат опит в управлението на софтурни компании и проекти в областта на банкирането и финансовите системи. От 2003 г.  е управител на Европейски софтуерен институт – Център Източна Европа.

От 2014 г. е съветник по кибер сигурност към Министерство на отбраната на Р. България. Автор на националната стратегия по кибер сигурност.

Преподава софтуерен дизайн и кибер сигурност в 3 от водещите български университети.