За Нас
Лаборатория Интелигентни комуникационни инфраструктури
Лабораторията цели да създаде уникална платформа за валидиране и сертифициране на индустриални решения и компоненти в сигнализационния железопътен сектор (ERTMS) и бордовите компютри. Съставена е от две обособени звена, развиващи дейност в различни области на научните изследвания и иновациите — управление на железопътен транспорт, както и кооперативни интелигентни мрежи и интернет на нещата.
 
 Управление на железопътен транспорт:

  • Изследване, разработка и тестване на устройства за Европейската система за управление на железопътен транспорт (ERTMS — European Rail Traffic Management System);
  • Разработване на методологии и процедури за изпитване и валидиране на индустриални решения и елементи за ERTMS;
  • Изследване, разработване, тестване на компоненти и устройства, предлагане на решения за поддръжка, валидиране на устройства, моделиране и симулиране на устройства и системи и обучение на персонал в областта на железопътната сигнализация и управление.
 Кооперативни интелигентни мрежи и интернет на нещата:

  • Научноизследователска и развойна дейност в областта на телекомуникационните мрежи от ново поколение и техните приложения в някои специфични области;
  • Работа с мрежи за достъп от следващо поколение, архитектури и технологии за достъп, конвергенция отвъд последната миля;
  • Управление на мрежи, сценарии за умни градове, самоорганизиращи се архитектури, 5G и интегриране на безжичните технологии, интернет на нещата, приложение на комуникационните технологии и приложения за активен живот.
 
 
 
Ръководител:    проф. Владимир Пулков (ТУ– София)
 
Научна област: Информационни и комуникационни технологии.
 
Професор от 2011г. Декан на Факултет по телекомуникации (2007–2015)
 
Председател е на “Български Клъстер Телекомуникации“ и заместник председател на Генералната асамблея на европейския телекомуникационен стандартизационен институт.
 
Автор е на над 130 научни публикации в международни конференции и списания и е ръководил редица национални и международни научно – изследователски, приложни и инженерингови проекти.