За Нас
Лаборатория за екстракция на природни продукти и синтез на биоактивни съединения
Лабораторията е част от Биофармацевтичния лабораторен комплекс към технологичния парк. Основната задача на лабораотрията е свързана с пълноценно използване съществуващото биоразнообразие в страната - лечебни и ароматични растения, които имат високо качество и съдържание на активни съставки, с оглед повишаване икономическото развитие и устойчив растеж.
 
Основни дейности на Лабораторията са:

  • Прилагане на зелени екстракционни технологии за оползотворяването на Лечебни и ароматични растения (ЛАР).
  • Фракциониране и пречистване на екстракти, изследване на съдържанието на активните вещества и тяхната биологична активност.
  • Определяне на профила на биологична активност и разработване на стандартни процедури и документация за фитохимични производства, ориентирано към нуждите малките и средни предприятия.
  • Разработване на процедури за стандартизация и контрол на ЛАР- базирани продукти с цел гарантиране интересите на потребителя.
  • Изолиране на индивидуални биологично активни съединения, изясняване на структурата им и синтез на аналози на природни съединения, притежаващи структурно разнообразие и биологична активност (идентифициране на перспективни съединения за разработване на лекарствени кандидати).
 
 Picture3 Picture4
 
Ръководител: проф. Владимир Димитров (БАН) 
Научни области: разработване на стереоселективни методи за синтез на биоактивни съединения, природни съединения и аналози, екстракции на природни продукти със суперкритичен въглероден диоксид.
 
През 1981 г. защитава научна степен Dr. rer. nat (magna cum laude) в Техническия университет Лойна-Мерзебург, Германия с дисертация на тема "Получаване и изследване на норборнил-метални съединения“.
 
В периода 1989 - 1990 г. е стипендиант на Фондация "Александър фон Хумболт", а от 1992 - 2001 е изследовател в Университета в Цюрих. През 2002 г. придобива втора научна степен "Доктор на химическите науки" от Института по Органична Химия с Център по Фитохимия с дисертация на тема „Металоорганични съединения и реагенти – получаване, структура и приложение в асиметричния органичен синтез“.

Изнася множество лекции в чуждестранни университети и участва в редица международни конференции. Автор е на значителен брой статии в международни и национални научни списания.

Реализира успешно договори по изпълнение на проекти, финансирани съгласно рамковите програми на ЕС, европейски оперативни и др. донорски програми. договори с фармацевтични компании.