За Нас
Лаборатория за виртуална и разширена реалност

Целта на лабораторията е разработване, прилагане и разпространение на виртуалната и разширена реалност, както и на свързаните с нея иновативни технологии, методи на работа, инструменти и оборудване в различни сфери на индустрията, науката, образованието и социалния живот в страната и останалите държави от Европейския съюз.

 Основни дейности на Лабораторията:

  • Подготовка, изследване и коригиране на тримерни модели на изделия и съоръжения в реално мащабна имерсивна среда при използване на естествени техники за взаимодействие, за визуална верификация на конструкцията и свойствата на обектите и интеграция на тактилна обратна връзка и звукови ефекти за целите на бързото разработване на системи и подпомагането на вземането на решения.
  • Разработване и приложение в практиката на методи за съвместна работа и интеграция на системите за виртуална реалност в цялостния процес на управление на жизнения цикъл на изделието директно в системите за виртуална реалност и реализиране на ефективен обмен на информация между CAD програми и системи за виртуална и разширена реалност.
  • Развитие и приложение в практиката на методите за виртуално прототипиране въз основа на съвместната работа на програмни продукти за инженерен анализ и симулация със системи за виртуална и разширена реалност.
  • Развойна дейност за разработване на нови методи, технологии, интерфейси и техники на взаимодействие, инструменти и помощни средства.
  • Използване на изкуствено създадена мултимодална виртуална среда за обучение (арена) с различни нива на имерсия заедно с разработване на съответните сценарии и наративи.
  • Мултимодално представяне, проучване и извличане на информация от големи обеми от данни (data mining), 3D прожекции на презентации, видео и симулации.
  • Развитие и приложение в практиката на методите за виртуални видеоконферентни услуги и виртуално продуктово представяне.
 
 Picture1 Picture2
 
Ръководител: проф. Стоян Малешков (ТУ– София)

Научни области: Виртуална и разширена реалност, системи за автоматизирано проектиране, компютърна графика.

Професор от 2014 г. Бивш заместник декан на факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт в ТУ-София.

Повече от 20 години преподава курсове по компютърна графика и фотореалистична визуализация в ТУ-София и НБУ. Изнасял е курсове в университети в Германия и Австрия.

Ръководител и участник в над 20 научноизследователски проекти с национално и международно финансиране. Автор на повече от 80 публикации и 10 книги и учебници в посочените по-горе научни области.