За Нас
Сдружение за НИРД

Научно-технологичния парк съдържа в себе си няколко взаимосвързани компонента, необходими за изграждането на иновационна екосистема, което е и основната идея, стояща зад проекта за изграждането на парка. Съгласно правилата за управление на изградената инфраструктура и с цел успешното развитие на лабораторния комплекс, с подкрепата на основните научноизследователски организации в България, бе учредено "Сдружение за научноизследователска и развойна дейност". Създадено в началото на 2016г., сдружението е научна организация, имаща основна цел да управлява и развива лабораторният комплекс и иновационният форум в рамките на научно-технологичния парк.

За текущи процедури и конкурси, обявени от Сдружението за научноизследовтелска и развойна дейност, моля посетете профила на купувача на СНИРД.

Членове на сдружението са:

-   Министерство на икономиката

-   Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

-   Софийски университет “Св. Климент Охридски”

-   Технически университет – София

-   Медицински университет – София

-   "София Тех Парк" АД

 

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, извършващо дейност в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. То е научноизследователска организация по смисъла на Глава 1.3. Определения, т. 15, б. (бб) от Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (2014/C 198/01). Основни цели на Сдружението са извършването на независими научни изследвания и разпространяване в широк мащаб резултатите от тези дейности посредством преподаване, публикации или трансфер на знания.

 
  Председател на Управителния съвет на Сдружението е проф. Марин Христов. 

Проф. Христов е български учен, бивш ректор на Техническия Университет - София. Проф. Христов специализира в полупроводникови прибори и автоматизирано проектиране в електрониката във Великобритания, Франция, Гърция, Швеция, Португалия, Финландия, Германия и др. Проф. Христов е автор на над 300 научни публикации, 20 учебника и ръководства. Председател на УС на СНИРД от месец ноември 2016 г.