Новини
Начало » Комисия отвори ценовите оферти на кандидатите в конкурса за избор на инвеститор за Зона за бъдещо развитие № 2 на Научно –технологичния парк » 2017 » Май » Комисия отвори ценовите оферти на кандидатите в конкурса за избор на инвеститор за Зона за бъдещо развитие № 2 на Научно –технологичния парк
Комисия отвори ценовите оферти на кандидатите в конкурса за избор на инвеститор за Зона за бъдещо развитие № 2 на Научно –технологичния парк

IMG_9700 - Copy

Комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на „София Тех Парк“ АД, отвори на 26 май 2017 г. ценовите оферти на участниците в публичната процедура за избор на приобретател за учредяване на право на строеж в Зона за бъдещо развитие № 2 от Научно-технологичния парк. Целта на конкурса е да бъдат привлечени високотехнологични компании, които развиват изследователска и научно-развойна дейност и са неразривна част от екосистемата на парка.

На откритото заседание бяха отворени ценовите предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници, по реда на подаване на техните оферти в деловодството на „София Тех Парк“ АД, като предложените цени са както следва:

1. „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ – 9 652 000 лв.

2. „АРМАДА РЕАЛТИ ИНВЕСТ“ ЕООД – 8 350 057 лв.

3. „ДЕЛТА КЕПИТЪЛ РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ ЕООД – 9 008 888 лв.

Оферти за участие в процедурата бяха внесени в указания срок, 5 май 2017 г., от три юридически лица, като след преглед на документацията им, до втория етап на процедурата (отваряне на ценови оферти) бяха допуснати и тримата участници.

Минималната цена за закупуване на правото на строеж, определена от независими оценители и публично обявена в процедурата е 7 461 300 лева. За победител в конкурса ще бъде избран участникът, предложил най-високата цена за учредяване на правото на строеж.

Предстои „София Тех Парк“ АД да излезе с окончателно решение за класиране на участниците в процедурата, като класираният на първо място ще бъде поканен в срок до 10 дни за започване на процедурата по сключване на предварителен договор за учредяване на право на строеж в Зона за бъдещо развитие № 2 от Научно-технологичния парк. Срокът за сключване на предварителния договор е до 30 дни от получаване на поканата за това.

Застроителният план на парка предвижда за Зона № 2 изграждане на многофункционална административно-обслужваща сграда с разгъната застроена площ (РЗП) до 35 000 кв. м и подземен паркинг на две нива с обща застроена площ на подземните нива до 16 000 кв. м, разположени на терен с площ 8 140 кв. м. Минималната площ за озеленяване съгласно градоустройствените показатели на Общия устройствен план на София за зоната е 40%.

Избраният инвеститор ще бъде задължен да построи предвиденото застрояване в срок до 5 години от датата на сключване на окончателния договор за учредяване право на строеж. Той следва да  декларира, че офис площите в бъдещата сграда ще бъдат преимуществено предназначени за ползване от компании, развиващи дейност във фокусните области на Научно-технологичния парк - науки за живота, информационни технологии и чиста енергия. Не по-малко от 30% от офис площите следва да бъдат използвани от компании, които имат изследователска и развойна дейност в посочените фокусни области на парка и отговарят на определението за високо технологична компания или средно високо технологична компания, според приетите от Европейския съюз показатели. Приемателят на правото на строеж ще отчита изпълнението на тези изисквания при поискване от страна на „София Тех  Парк“ АД, но не по-малко от 2 пъти годишно.