Новини
Начало » Обява от “София Тех Парк АД” » 2017 » Септември » Обява от "София Тех Парк АД"
Обява от "София Тех Парк АД"
1882_thumb

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

От “София Тех Парк” АД,

представлявано от Тодор Иванов Ангелов

с адрес: гр. София, р-н Младост, бул. “Цариградско шосе” № 111Ж, ет. 2

 СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

 Поставяне на 2 сертифицирани надуваеми съоръжения /пресостатни балони/ над съществуващи тенис кортове, газово стопанство обслужващо пресостатните балони и склад за съхранение” в УПИ I-9452, 9453, 9455, 9456, 5017, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024 за “Научно технологичен парк”, кв. 10, м. “НПЗ Изток - м. Къро”, р-н “Младост”, гр. София

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/