Новини
Начало » „София Тех Парк“ АД сключи договор за изпълнение на Фаза 2 от проекта за научно-технологичния парк » 2017 » Април » „София Тех Парк“ АД сключи договор за изпълнение на Фаза 2 от проекта за научно-технологичния парк
„София Тех Парк“ АД сключи договор за изпълнение на Фаза 2 от проекта за научно-технологичния парк

IMG_7807copy_sm

На 11 април 2017 г. бе сключен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Фаза 2 от проект Научно-технологичен парк, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Втората фаза на проекта планира изпълнение на цели, насочени към надграждане на извършените до момента дейности по осигуряване на инфраструктурата и установяване на ефективен модел на функциониране и управление на иновационната екосистема, създадена в парка. Сред задачите на проекта са да продължи да подпомага развитието на стартиращи високотехнологични фирми чрез извършване на дейности по инкубирането им, както и чрез предоставяне на проактивни, ефикасни и с делова насоченост поддържащи услуги за всички наематели на парка, в това число административни, финансови, правни, свързани с интелектуалната собственост, консултации и други. Основна цел при развитието на проекта е създаване на предпоставки за ефективно и динамично взаимодействие между научните институции, частния сектор и публичните организации, основаващо се на споделени стратегии, цели и съвместни научни проекти и партньорства, както и стимулиране на трансфера на знания и идеи, на нови и утвърдени технологии и тяхното широко разпространение.

Договорът за финансиране на Фаза 2 от проекта е на стойност 12 317 649 лв. със срок на изпълнение две години – до април 2019 г. Част от финансирането ще бъде насочено към дооборудването на вече изградените лаборатории с научно-изследователска апаратура и софтуер, както и за закупуване на обзавеждане за нуждите на отделните звена в парка. Средства за заложени и за предоставяне на услуги на инкубираните предприятия. Сред дейностите е предвидено и изграждане на база данни за научната инфраструктура в град София и софтуерна платформа за споделеното й ползване. Ще бъде създаден и уебсайт на научно- технологичния парк, както и ще бъдат проведени промоционални кампании в България и чужбина.

Проектът Научно-технологичен парк е насочен към надграждане на създадената в страната иновационна среда, която обхваща всички аспекти на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите, с цел да бъдат идентифицирани, насърчавани и развивани иновативни идеи и проекти. Сред основните задачи са и да се засили конкурентоспособността на науката и предприемачеството в България, като се подобри обмена на знания между академичните среди и бизнес общността чрез подпомагане на стартиращи компании и иновативни идеи и катализиране на процеса на комерсиализация на научните изследвания. Изпълнението на проекта ще подобри условията за насърчаване на проекти, които генерират нови знания и потенциал за създаване на иновативни продукти, процеси и услуги, стимулиращи сектори на икономиката с висока добавена стойност и водещи до увеличаване на конкурентоспособността на икономиката и създаване на допълнителна заетост.