Новини
Начало » “София Тех Парк“ АД сключи предварителен договор за учредяване на право на строеж с „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ » 2017 » Юни » "София Тех Парк“ АД сключи предварителен договор за учредяване на право на строеж с „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ
"София Тех Парк“ АД сключи предварителен договор за учредяване на право на строеж с „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ
logoEMAIL

„София Тех Парк“ АД сключи предварителен договор с „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ, което беше класирано на първо място в публичния конкурс за избор на приобретател за учредяване на право на строеж в Зона за бъдещо развитие № 2 от Научно-технологичния парк.

Застроителният план на парка предвижда за Зона №2 изграждане на многофункционална административно-обслужваща сграда с разгъната застроена площ до 35 000 кв. м и подземен паркинг на две нива с обща застроена площ на подземните нива до 16 000 кв. м, разположени на терен с площ 8 140 кв. м. Минималната площ за озеленяване съгласно градоустройствените показатели на Общия устройствен план на София за зоната е 40%.

Според предварителния договор инвеститорът е задължен да построи предвиденото застрояване в срок до 5 години от датата на сключване на окончателния договор за учредяване право на строеж. Той декларира, че офис площите в бъдещата сграда ще бъдат преимуществено предназначени за ползване от компании, развиващи дейност във фокусните области на Научно-технологичния парк - науки за живота, информационни технологии и чиста енергия. Друго изискване в договора е не по-малко от 30% от офис площите да бъдат използвани от компании, които имат изследователска и развойна дейност в посочените фокусни области на парка и отговарят на определението за високо технологична компания или средно високо технологична компания, съобразно статистическата информация на ЕВРОСТАТ. Приемателят на правото на строеж ще отчита изпълнението на тези изисквания при поискване от страна на „София Тех  Парк“ АД, но не по-малко от 2 пъти годишно.

След подписването на предварителния договор „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ следва да изготви и представи идейни проекти за бъдещата сграда, както и други документи, които след съгласуването им от страна на „София Тех Парк“ АД ще бъдат предпоставка за сключване на окончателен договор за учредяване на правото на строеж. Компанията следва да заплати в срок от 10 дни от подписване на предварителния договор пълната сума на задатъка по договора, определен в размер на 10% от покупната цена.

„Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ ще трябва да заплати в срок до 3 работни дни от подписването на окончателния договор, остатъка от предложената от компанията цена в процедурата за избор на инвеститор за Зона за бъдещо развитие №2 на научно-технологичния парк в размер на 9 652 000 лв.  Началната тръжна цена за закупуване на правото на строеж, определена от независими оценители и публично обявена в процедурата, беше 7 461 300 лева.