Новини
Начало » „София Тех Парк“ АД ще разшири площите си за научноизследователска и развойна дейност » 2017 » Октомври » „София Тех Парк“ АД ще разшири площите си за научноизследователска и развойна дейност
„София Тех Парк“ АД ще разшири площите си за научноизследователска и развойна дейност
IMG_7807copy_sm

София Тех Парк“ АД ще разшири площите си, които са предназначени за научноизследователска и развойна дейност, както и за участието на високотехнологични компании в екосистемата на парка. Увеличаването на площите за тези дейности са заложени в изискванията в окончателния договор с „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ за учредяване на възмездно право на строеж в Зона за бъдещо развитие № 2 на Научно-технологичния парк.

Според договорените условия инвеститорът е задължен да построи предвиденото застрояване в срок до 5 години. Той се ангажира, че офис площите в бъдещата сграда ще бъдат преимуществено предназначени за ползване от компании, развиващи дейност във фокусните области на Научно-технологичния парк - науки за живота, информационни технологии и чиста енергия. Друго изискване в договора е не по-малко от 30% от офис площите да бъдат използвани от компании, които освен да развиват изследователска и развойна дейност във фокусните области на парка, следва и да отговарят на определението за високо технологична компания или средно високо технологична компания, съобразно статистическата информация на ЕВРОСТАТ. Инвеститорът ще отчита изпълнението на тези изисквания при поискване от страна на „София Тех  Парк“ АД, но не по-малко от 2 пъти годишно.

Застроителният план предвижда за зона №2 от Научно-технологичния парк изграждане на многофункционална административно-обслужваща сграда с разгъната застроена площ до 35 000 кв. м и подземен паркинг на две нива с обща застроена площ на подземните нива до 16 000 кв. м, разположена на терен с площ 8 140 кв. м. Минималната площ за озеленяване съгласно градоустройствените показатели на Общия устройствен план на София за зоната е 40%.

„Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ беше избран за инвеститор в Зона за бъдещо развитие №2 на парка след провеждане на конкурс за избор на инвеститор. Предложената от компанията цена беше най-висока и в размер на 9 652 000 лв.  Началната тръжна цена за закупуване на правото на строеж, определена от независими оценители и публично обявена в процедурата, беше 7 461 300 лева.