Профил на Купувача
Профил на Купувача

logos_3_organisatio

   

 Профил на купувача на "София Тех Парк" АД

.

за Профил на купувача на Сдружението за НИРД моля натистнете тук.

.

"София Тех Парк" АД провежда следните процедури по възлагане на обществени поръчки или избор на изпълнител:

.

Доставка на Апаратура за бърза центрофугална разделителна хроматография за нуждите на лаборатория „Екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения“, част от биофармацевтичен лабораторен  комплекс, по проект „Научно-технологичен парк“ – фаза 2“.

Статус: Тече срок за кандидатстване

.

Доставка на апаратура по три обособени позиции за нуждите на In Vitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, част от биофармацевтичен лабораторен комплекс, по проект BG16RFOP002-1.003-0001 „Научно-технологичен парк – фаза 2“.

Статус: Тече срок за кандидатстване

.

Доставка на оборудване за микронанолаборатория (обект № 2) по проект Научно-технологичен парк - фаза 2.

Статус: В процес на оценка на офертите

.

    ______________________________________________________________________________________________

.

Приключили процедури:

.

Обява за извършване на независим финансов одит

Статус: Сключен е договор с изпълнител

.

Избор на оператор за предоставяне на гласова телефонна и факс услуга и гарантиран интернет достъп.

Статус: Процедурата е прекратена

.

Предоставяне на застрахователни услуги.

Статус: Сключен е договор с изпълнител

.

Повторна покана за набиране на оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги.

Статус: Процедурата е прекратена

.

Финансова институция за предоставяне на финансови услуги.

Статус: Процедурата е прекратена

.

Финансиране на научноизследователски проекти, разработвани от ръководители на лаборатории, собственост на „София Тех Парк“ АД и предоставени за ползване на Сдружение за научноизследователска и развойна дейност.

Статус:

.

Отдаване под наем на част от помещение с предназначение за „кафе-ресторант“, с площ 137,17 кв. м., находящо се в комплекс „Научно-технологичен парк” – град София.

Статус: Процедурата е прекратена

.

Строително-ремонтни работи, находящи се на територията на „Научно-технологичен парк“.

Статус: Проедурата е приключила

.

Aбонаментна поддръжка на хардуер и софтуер за нуждите на „София Тех Парк“ АД.

Статус: Сключен е договор с избран изпълнител

.

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на "София Тех Парк" АД.

Статус: Сключен е договор с избран изпълнител

.

Услуги по изтовяне на доклади за пазарна оценка/пазарна стойност.

Статус: Сключен е договор с избран изпълнител

.

Строително-ремонтни работи в сграда "Иновационен Форум", находяща се на територията на "Научно-технологичен парк" в гр. София

Статус: Сключен е договор с изпълнител

.

Строително монтажни работи в сграда „Музей/Експериментариум“, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София.

Статус: Избран изпълнител. Предстои сключване на договор

.

Строително-ремонтни и монтажни работи в сграда „Етажен паркинг“, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София

Статус: Прекратена процедура

.

.

Строително-ремонтни работи в сграда Иновационен Форум, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София.

Статус: Сключен е договор с изпълнител.

.

Заснемане и производство на корпоративен рекламен филм за „Научно-технологичен парк“.

Статус: Сключен е договор с избран изпълнител

.

Повторна покана за набиране на оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги на "София Тех Парк" АД.

Статус: Сключен е договор с избрания изпълнител

.

Процедура за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги на София Тех Парк АД.

Статус: Сключен е договор с избрания изпълнител

.

Изпълнение на дейности по анализ на макрорамката, спецификата на иновационния процес в Република България, логистиката на оперативния процес, продуктовия микс, пазарите, финансово-икономическото състояния и на тази база бизнес планиране, финансови коефициенти и бюджетиране на „София Тех Парк“ АД.

Статус: Сключен е договор с избрания изпълнител

.

Обявяване на процедура по директно възлагане за избор на изпълнител на строително-ремонтни и монтажни работи в сграда „Иновационен Форум“, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”.

Статус: Има сключен договор с изпълнител

.

Доставка на оборудване за микронанолаборатория по проект "Научно-технологичен парк" (Обект № 2)

Статус: Процедурата е прекратена

пълна документация по процедурата.

.

Избор на оператор за комплексно обслужване и управление на Инкубатор, находящ се в комплекс „Научно-технологичен парк“.

Статус: Има издадено решение за прекратявяне на процедурата

пълна документация по процедурата.

.

Процедура за избор на приобретател за учредяване на право на строеж за зона 2 от застроителния план на Научно-технологичен парк, гр. София.

Статус: Взето решение за избор на преобретател за зона 2 от застроителния план на Научно-технологичен парк.

.

„Изработка и доставка на ОВиК оборудване /2 броя табла за управление на вентилационни климатични камери/ за обект: ОФИСИ ЗА БЪДЕЩИ НАЕМАТЕЛИ НА КОТА +8.00 И КОТА +12.00, В БЛОК 2 И БЛОК 3, В СГРАДА „D” - ЛАБОРАТОРИИ“ ОТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК, находящ се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111 Ж

Статус: Взето решение за избор на изпълнител

.

Събиране на оферти за участие в процедура по директно възлагане с предмет: „Производство и доставка на ОВиК оборудване /2 броя вентилационни климатични камери/ за обект: ОФИСИ ЗА БЪДЕЩИ НАЕМАТЕЛИ НА КОТА +8.00 И КОТА +12.00, В БЛОК 2 И БЛОК 3, В СГРАДА „D” - ЛАБОРАТОРИИ“ ОТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК, находящ се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж"

Статус: Има сключен договор с изпълнител по процедурата: Euroclima Apparatebau GmbH

.

Избор на оператор за комплексно обслужване и управление на спортен център, находящ се в комплекс „Научно-технологичен парк

Статус: Сключен е договор с изпълнител по процедурата: Спорт Венчърс ЕООД

пълна документация по процедурата.

.

Покана по процедура с предмет "Доставка на ОВиК оборудване /климатични системи на директно изпарение с променлив дебит на хладилния агент/ от производител LG Electronics за обект: ОФИСИ ЗА БЪДЕЩИ НАЕМАТЕЛИ НА КОТА +8.00 И КОТА +12.00, В БЛОК 2 И БЛОК 3, В СГРАДА „D” - ЛАБОРАТОРИИ“ ОТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК, находящ се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж"

Статус: Има сключен договор с изпълнител: Айс Клима ООД

.

Покана за участие в процедура по избор на застраховател

Статус: Сключени договори с изпълнители по поканата

.

Покана за избор на оператор за предоставяне на гласова телефонна и факс услуга и гарантиран интернет достъп за нуждите на "София Тех Парк" АД

Статус: Сключен договор с изпълнител по процедурата: БТК ЕАД

 

Доставка на аналитична апаратура: I. Система за обединена хроматография за работа при високи налягания с тройноквадруполен масспектрометър; II. Течен хроматограф с детектор диодна матрица и единично квадруполен мас детектор; III. Течно хроматографска система за работа при високи налягания с триизмерен UV/Vis детектор на диодна матрица и флуоресцентен детектор.

Статус: Считано от 18.04.2017г. има сключен договор с изпълнител по обществената поръчка: Шимадзу България ЕООД

пълна документация по процедурата.

.

Покана за подаване на оферти за избор на фирма, предоставяща абонаментна поддръжка на хардуера и софтуера на „София Тех Парк“ АД.

Статус: Сключен е договор с "Стикс Салюшънс" ЕООД

.

Покана за участие в процедура по възлагане на извършване на строително-монтажни работи на обект: Система за покриване на тенис кортове, находяща се на територията на  „Научно-технологичен парк“ в гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро

.

Покана за участие в процедура по директно възлагане чрез събиране на оферти за избор на фирма, предоставяща куриерски услуги за нуждите на „София Тех Парк“ АД.

Статус: Сключен договор с "Интерлогистика Куриер" ООД

.

„Изготвяне на проектна документация, доставка и монтаж на система за покриване на тенис кортове, във връзка с реализирането на проект "Научно-технологичен парк"

Статус: Сключен е договор с избрания по процедурата изпълнител: Сдружение "Тенис Клуб Славия - Бомел 9"

пълна документация по процедурата.

.

Отдаване под наем на кафе-ресторант.

Статус: Процедурата е прекратена

пълна документация по процедурата.

.

Пoкана - Участие в процедура по избор на изпълнител  на СМР в сграда „Д“ - Лаборатории, част от „Научно-технологичен парк“, гр.София.

.

 Обява - Предоставяне на експертни услуги (изготвяне на пазарни оценки)

.

Почистване и поддръжка на площадкова инфраструктура и зони за бъдещо развитие с твърди настилки и почистване, поддръжка и възстановяване на зелени площи; събиране, извозване и третиране на отпадъци; дезинсекция, дератизация и дезакаризация; и снегопочистване на територията на обект „Научно-технологичен парк“ гр.София в четири обособени позиции

пълна документация по процедурата.

.

Охрана на територията на обект „Научно-технологичен парк

Статус: Има сключен договор с изпълнител

пълна документация по процедурата.

.

Почистване и поддръжка на сгради; профилактика, поддръжка и ремонт на инсталации и съоръжения; охрана на територията на обект „Научно-технологичен парк“, в три обособени позиции.

Статус: Има сключен договор с изпълнител

пълна документация по процедурата.

.

Избор на оператор за комплексно обслужване и управление на етажен паркинг находящ се в комплекс „Научно-технологичен парк

Статус: Има сключен договор с изпълнител

пълна документация по процедурата.

.

Избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „Трудова злополука“ на служители, пълно автокаско и гражданска отговорност на два автомобила и имуществено застраховане на сгради и съоръжения по проект „Научно-технологичен парк

Статус: Има сключен договор с изпълнител

пълна документация по процедурата.

.

Избор на оператор за комплексно обслужване и управление на спортен център находящ се в комплекс „Научно-технологичен парк

Статус: Процедурата е прекратена

пълна документация по процедурата.

.

Доставка на ICP/MS система за едновременно количествено определяне на следи от различни елементи с възможност за работа с газхроматографска разделителна техника за доказване произхода на елементите, за нуждите на Invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „In Silico“ дизайн и лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения, по проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Има сключен договор с изпълнител

пълна документация по процедурата

.

Доставка на аналитична апаратура: I. Система от течен хроматограф за работа при високи налягания с тройноквадруполен масспектрометър; II. Течен хроматограф с детектор диодна матрица и единично квадруполен мас детектор; III. Течно хроматографска система за работа при високи налягания с триизмерен UV/Vis детектор на диодна матрица и флуоресцентен детектор за нуждите на Invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „In Silico“ дизайн и лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения, по проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Процедурата е прекратена

пълна документация по процедурата

.

Доставка на оборудване за Микронанолаборатория по проект "Научно-технологичен парк" (обект 2)

Статус: Процедурата е прекратена поради липса на оферти, отговарящи на изискванията на участниците

пълна документация по процедурата.

.

Доставка на хардуерни конфигурации и специализиран софтуер с комуникационно оборудване за нуждите на лаборатория по киберсигурност, в две обособени позиции по проект "Научно-технологичен парк"

Статус: Процедурата е прекратена

пълна документация по процедурата.

..

Доставка на оборудване за Микронанолаборатория по проект "Научно-технологичен парк" (обект 3)

Статус: Процедурата е прекратена поради липса на участници

пълна документация по процедурата.

.

Доставка на оборудване за Микронанолаборатория по проект "Научно-технологичен парк" (обект 1)

Статус: Сключен е договор с изпълнител по процедурата: Тест Солюшънс ООД

пълна документация по процедурата.

.

Доставка на Газов хроматограф с квадруполен масспектрален детектор, за нуждите на Invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „In Silico“ дизайн и лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения, по проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по процедурата: Т.Е.А.М. ООД

пълна документация по процедурата

.

Доставка на оборудване и компютърна техника за нуждите на лаборатория за високопроизводителни изчисления по проект „Научно-технологичен парк

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по процедурата: Контракс АД

пълна документация по процедурата

.

Изпълнение на допълнителни видове работи по договор за инженеринг (проектиране и изграждане) на обект „Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост

Статус: Сключен е договор с изпълнител: "Експо Тех Парк" ДЗЗД

пълна документация по процедурата.

.

 Допълнителни строително-монтажни работи по обект „Лаборатории" (процедура за възлагане чрез договаряне без обявление)

Статус: Сключен е договор с изпълнител по процедурата: Обединение Телекомплект - Тилев Архитекти ДЗЗД

пълна документация по процедурата

.

Доставка на оборудване за Микронанолаборатория по проект "Научно-технологичен парк" (обект 4)

Статус: Сключен е договор с изпълнител по поръчката: Микрооптика ООД

пълна документация по процедурата.

.

Доставка на оборудване за Микронанолаборатория по проект "Научно-технологичен парк" (обект 5)

Статус: Сключен е договор с изпълнител по поръчката: Лабексперт ООД

пълна документация по процедурата.

.

Доставка на специализирани софтуерни продукти за нуждите на лабораторния комплекс по проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката:  Сключен е договор с изпълнител по поръчката: Мауър Медия Груп ООД

пълна документация по процедурата

.

Доставка на оборудване, компютърна и офис техника за нуждите на лабораторния комплекс и компютърна техника, необходима за функционирането на Научно-технологичния парк в две обособени позиции, по проект Научно-технологичен парк

Статус на поръчката: Сключени са договори с изпълнители по обществената поръчка, както следва:

- По обособена позиия 1 - Договор с Търг.бг ООД

- По обособена позиция 2 - Договор с Контракс АД

пълна документация по процедурата

.

 

Доставка на Газов хроматограф с QTOF MS/MS масспектрален детектор с висока точност на определяне на масите, висока резолюция и висока чувствителност, за нуждите на Invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „In Silico“ дизайн и лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения, по проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по процедурата: ТЕАМ ООД (02.10.2015г.)

пълна документация по процедурата

.

Доставка на Системи за спектрометрични анализи: I. Спектрометър за измерване в ултравиолетовата, видимата и близката инфрачервена зона; II. Флуоресцентен спектрофотометър; III. Инфрачервен спектрометър с микроскоп, за нуждите на Invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „In Silico“ дизайн и лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения, по проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по процедурата: ТЕАМ ООД (02.10.2015г.)

пълна документация по процедурата

.

Избор на доставчик за извършване на копирни услуги за нуждите на „София Тех Парк“ АД

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по поръчката: Принт Груп България

Пълна документация по процедурата

 .

Доставка на техническо и технологично оборудване за нуждите на проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по поръчката: Евротех ЕООД (04.08.2015г.)

пълна документация по процедурата

.

Доставка на хардуерни конфигурации и специализиран софтуер с комуникационно оборудване за нуждите на лаборатория по киберсигурност, в две обособени позиции, по проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: В рамките на срока за кандидастване няма постъпили оферти от участници

Пълна доументация по процедурата

.

Доставка на оборудване за лаборатория по виртуална реалност по проект Научно-технологичен парк

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по поръчката: Контракс АД (04.08.2015г.)

пълна документация по процедурата

.

 Доставка на техническо и технологично оборудване за нуждите на лаборатория за „Изкуствен интелект и CAD системи

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по поръчката: "Кейбъл Ком" ООД (28.07.2015)

пълна документация по процедурата

.

Доставка на високоскоростен обработващ център за високоскоростно фрезоване (hsm/mc), и система за прототипиране с метал, съвместени в едно или поотделно за нуждите на проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по поръчката: "Полимета С" ООД (19.06.2015)

Пълна документация по процедурата

 .

Доставка на техническо и технологично оборудване: Обект №1 – Генератор, Обект №2 – Непрекъсваемо захранване UPS и Обект №3 – Компресор за сгъстен въздух"

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по поръчката: "Алфа Грисин Инфотех БГ" ООД (23.06.2015)

Пълна документация по процедурата

 

.

Доставка на машина за бързо изграждане на прототипи от пясък и керамика (sand and ceramics rapid prototyping) за нуждите на проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по поръчката: Арк Метрология ООД (16.06.2015г.)

Пълна документация по процедурата

 .

"Доставка на тестови установки за функционални изпитвания на системи за европейска мениджмънт система за железопътен транспорт (ЕМСЖТ/ERTMS) за лаборатория „Интелигентни комуникационни системи“ по проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по поръчката: "Мултител" СНЦ (16.06.2015г.)

Пълна доументация по процедурата

 .

Доставка на химикали, разтворители и материали за нуждите на „INVITRO“ лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, Лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „IN SILICO“ дизайн и Лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения"

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по поръчката: "Мерк България" ЕАД

Пълна документация по процедурата

.

 

Доставка на оборудване за микронанолаборатория по проект Научно-технологичен парк (обект 5)

Статус на поръчката: Няма постъпили оферти от участници

пълна документация по процедурата

.

Доставка на оборудване за микронанолаборатория по проект Научно-технологичен парк (обект 4)

Статус на поръчката: Няма постъпили оферти от участници

пълна документация по процедурата

.

Доставка на оборудване за микронанолаборатория по проект Научно-технологичен парк (обект 3)

Статус на поръчката: Няма постъпили оферти от участници

пълна документация по процедурата

.

Доставка на оборудване за микронанолаборатория по проект Научно-технологичен парк (обект 2)

Статус на поръчката: Няма постъпили оферти от участници

пълна документация по процедурата

.

Доставка на оборудване за микронанолаборатория по проект Научно-технологичен парк (обект 1)

Статус на поръчката: Няма постъпили оферти от участници

пълна документация по процедурата

.

Доставка на апаратура за фенотипиране, генотипиране и експресионен анализ на клетки за нуждите на Invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „In Silico“ дизайн и лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения"

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по поръчката: "Диамед" ООД (29.05.2015г.)

Пълна документация по процедурата

.

Доставка на биореактор за паралелно култивиране, апарати, модули и аксесоари за работа с него за нуждите на invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „In Silico“ дизайн и лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения"

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по поръчката: "Биотехлаб" ООД (29.05.2015г.)

Пълна документация по процедурата

.

Доставка на апаратура за енкапсулиране на природни и синтетични продукти и автоматизиран контрол с тънкослойна хроматография за нуждите Invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „In Silico“ дизайн и лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения"

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по поръчката: "Донау-лаб" ЕООД (29.05.2015г.)

Пълна документация по процедурата

.

 

Доставка на лабораторно оборудване, апарати, стъклария и принадлежности за провеждане на реакции, манипулации и съхранение на природни и синтетични материали и получаване на лекарствени форми в широк диапазон от температури, налягания и в инертна атмосфера за нуждите на invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „in silico“ дизайн, лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения и лаборатория по биоинформатика – Биоинфотех, по проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по поръчката: "Софлаб" ООД (29.05.2015г.)

Пълна документация по процедурата

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
.

"Доставка на апаратура и оборудване за нуждите на invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „in silico“ дизайн и лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения"

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по поръчката: "Донау-лаб" ЕООД (29.05.2015г.)

Пълна доументация по процедурата

.

"Доставка на техническо и технологично оборудване: обект №1 – триизмерен (3D) скенер (безконтактен и контактен) със софтуер и мултисензорна високопрецизна измервателна система предназначена за физическа идентификация на обекти в компютърен вид / метрология (re–reverse engineering / м-metrology) и обект №2 – система за бързо изграждане на голямогабаритни детайли от пластмаса за нуждите на проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по поръчката: "Обединение 3D (26.05.2015г.)

Пълна доументация по процедурата

Доставка на микровълнов реактор за провеждане на екстракции, реакции и пробоподготовка за нуждите на Invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „In Silico“ дизайн и лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения"

Статус на поръчкатаСключен е договор с изпълнител по поръчката: "Лабексперт" ООД (26.05.2015г.)

Пълна документация по процедурата

   

Доставка на мултидетекторна хибридна система за оценка на токсичност и механизъм на действие на биологично активни вещества върху клетъчни моделни системи и допълнителни апарати за нуждите на Invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, Лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „In Silico“ дизайн и лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения"

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по поръчката: "Елта 90М" ООД (26.05.2015г.)

Пълна документация по процедурата

   

Доставка на апаратура за физикохимично охарактеризиране на фармацевтични форми за нуждите на invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „In Silico“ дизайн и лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения"

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по поръчката: "Елта 90М" ООД (25.05.2015г.)

Пълна документация по процедурата

   

Проектиране, изграждане на съоръжения, доставка и инсталация на специализирано оборудване и системи с повишена сигурност за нуждите на Лаборатория за кибер сигурност"

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по поръчката: "Лема Трейдинг" ЕООД (14.05.2015г.)

Пълна документация по процедурата

.

Доставка на специализиран софтуер и единна специализирана система за емулация на физически действия във виртуална среда"

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по поръчката: "Контракс" АД (12.05.2015г.)

Пълна документация по процедурата

 .

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на конферентна система с обособени зони (в зали за симулация) за нуждите на Лаборатория за Кибер сигурност"

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по поръчката: "Контракс" АД (07.05.2015г)

Пълна документация по процедурата

.

Доставка на апаратура за работа, култивиране, наблюдаване и криосъхранение на клетъчни култури за нуждите на Invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „In Silico“ дизайн и лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения"

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по поръчката: "Елта 90М" ООД (07.05.2015г)

Пълна документация по процедурата

.

Доставка на апаратура за фракциониране и пречистване на биологични проби и флуориметричен и спектрофотометричен анализ в микроплаки за нуждите на Invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „In Silico“ дизайн и лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения"

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по поръчката: "Биосистеми" ООД (07.05.2015г)

Пълна документация по процедурата

...

Доставка на апаратура за екстракция, обработка, анализ и стерилизация на биологични проби за нуждите на Invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „In Silico“ дизайн и лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения"

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по поръчката: "Донау Лаб" ЕООД (07.05.2015г)

Пълна документация по процедурата

.

Доставка на техническо и технологично оборудване за нуждите на лаборатория по биоинформатика „Биоинфотех“ по проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по поръчката "Фесто" ЕООД (29.04.2015)

Пълна документация по процедурата

.

.

Доставка на апаратура за получаване на лекарствени форми и контрол на качество

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по поръчката "ACM 2" ЕООД (29.04.2015)

Пълна документация по процедурата

.

"Доставка на лабораторно обзавеждане за invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „in silico“ дизайн, лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения и лаборатория по биоинформатика - Биоинфотех"

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по поръчката "Софлаб" ООД (27.04.2015)

Пълна доументация по процедурата

.

"Доставка на портативна трикоординатна измервателна машина за нуждите на проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по поръчката: "Арк Метрология" ООД (23.04.2015г.)

Пълна доументация по процедурата

.

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелски резервации при служебни пътувания в страната и чужбина, както и съпътстващи дейности, във връзка с реализирането на проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Сключен е договор с изпълнител по поръчката: "Пътническа агенция Мираж" ООД

Пълна доументация по процедурата

.

Доставка на техническо и технологично оборудване

Статус на поръчката: В рамките на срока за кандидатстване няма постъпили оферти по обществената поръчка. Процедурата е прекратена (19.03.2015г.)

Пълна документация по процедурата

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

.

Доставка на оборудване за микронанолаборатория"

Статус на поръчката: В рамките на срока за кандидатстване няма постъпили оферти по обществената поръчка. Процедурата е прекратена (19.03.2015г.)

Пълна документация по процедурата

.

"Доставка на машина за бързо изграждане на прототипи от пясък и керамика (sand and ceramics rapid prototyping) за нуждите на проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Процедурата е прекратена (17.02.2015)

Пълна доументация по процедурата

.

"Доставка на аналитична апаратура за изучаване и контрол на природни и синтетични съединения и продукти с биологична активност за invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „in silico“ дизайн и лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения"

Статус на поръчката: Процедурата е прекратена (17.02.2015)

Пълна доументация по процедурата

.

"Доставка на високоскоростен обработващ център за високоскоростно фрезоване (hsm/mc), съвместяващ система за прототипиране с метал и фреза за нуждите на проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Процедурата е прекратена (11.02.2015)

Пълна доументация по процедурата.

.

Абонамент и доставка, адаптиране и инсталиране на правно - информационен софтуер“ за нуждите на „София Тех Парк“ АД“"

Статус на поръчката: Сключен договор с "Апис Европа" АД (06.02.2015)

Пълна документация по процедурата

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 .

"Избор на банкова финансова институция за предоставяне на кредит за финансиране на разходи по проект „Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката:  Считано от 22.12.2014г. е сключен договор по обществената поръчка с "Уникредит Булбанк" АД

Пълна доументация по процедурата

 

Избор на банкова финансова институция за сключване на договор за банков кредит под условие, до размера на който банката поема кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции за обезпечение на авансови плащания по проект „Научно-технологичен парк“, до размер на сумата 20 540 013.13 лева

Статус на поръчката: Процедурата е прекратена

Пълна доументация по процедурата

.

 

"Създаване на база данни на научната инфраструктура на територията на град София, по проект „Научно-технологичен парк“ (21.10.2014)"

Статус на поръчката: Проедурата е прекратена на 28.11.2014г.

Пълна доументация по процедурата

.

Конкурсна програма за изработване на архитектурно - пространствена визия за пешеходен мост над бул. "Цариградско шосе" към "Научно-технологичен парк", гр.София

Статус на поръчката: Класиране: На първо място се класира Сдружение „Христов, Василев, Андреева, Александрова“. Втора награда е за проекта на „Грид-АИ“ ЕООД. Журито реши да връчи две награди за трето място - на „Уолтопия“ ООД и „АДА – Агенция Дизайн и Архитектура“ АД за техните проекти.

 .

Инженеринг (проектиране и изграждане) на обект "Етажен паркинг" по проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Считано от 10.09.2014г. е сключен договор по обществената поръчка с ДЗЗД "ССС - Научно-технологичен парк", което включва "Сиенит" ООД, "Сиенит Строителна Група" ЕООД и "Ателие Серафимов-Архитекти" ООД

Пълна доументация по процедурата

 .

Инженеринг (проектиране и изграждане) на обект "Иновационен форум" по проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Считано от 01.09.2014г. е сключен договор по обществената поръчка с "Монолит София" АД

Пълна доументация по процедурата

 .

Предоставяне на мобилни телефонни услуги, достъп до обществена фиксирана мрежа, предоставяне на гласова телефонна и факс услуга и предоставяне на гарантиран интернет достъп по проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Сключен договор по обществената поръчка с "Мобилтел" ЕАД.

Пълна доументация по процедурата

 

Предоставяне на застрахователни услуги - Застраховка "Гражданска отговорност" и Застраховка "Пълно каско" на лек автомобил

Статус на поръчката:

 

Инженеринг (проектиране и изграждане) на обект "Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост", реализиращ се по проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Избран изпълнител (Обединение „Експо Тех Парк“, което включва „Трейс груп холд“ АД, „Планекс“ ООД и „Иво Петров Архитекти“ ООД) и сключен договор на 23 май 2014г.

Пълна доументация по процедурата

 

Инженеринг (проектиране и изграждане) на обект "Лаборатории и офиси", реализиращ се по проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Избран изпълнител (Обединение „Телекомплект ТА“, което включва „Телекомплект“ АД и „Тилев Архитекти“ ООД) и сключен договор на 23 май 2014г.

Пълна доументация по процедурата

 

Одит по проект „Научно-технологичен парк“

Статус на поръчката: Избран е изпълнител (Техно Парк Одит ДДЗД) е и сключен договор на дата 29.04.2014г.

Пълна доументация по процедурата

 

Избор на доставчик на мобилни услуги по проект “Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Процедурата е прекратена

 

Избор на доставчик на информационни продукти и предоставяне на услуга пресклипинг по проект “Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Избрани изпълнители:

Изпълнител по ОП 1: Апис България ООД. Договорът е сключен на дата 23.01.2014г.; Изпълнител по ОП 2: Медия зуум ООД. Договорът е сключен на дата 05.02.2014г.

Пълна доументация по процедурата

 

Избор на доставчик на абонамент за преса и онлайн издания за нуждите на „София Тех Парк“ АД

Статус на поръчката: Избран изпълнител (Доби Прес ЕООД) и сключен договор на дата 29.01.2014г.

Пълна доументация по процедурата

 

Инженеринг (проектиране и реконструкция) на обект Бизнес инкубатор по проект “Научно-технологичен парк

Статус на поръчката: Избран изпълнител и сключен договор със „Соф тех парк“ ДЗЗД, което се състои от трима участници: СД „Берко – 90 - Берковски и СИЕ“, „Адванс 2002“ ЕООД и „Нивел“ ООД.

Пълна доументация по процедурата

 

Инженеринг (проектиране и изграждане) на обект Площадкова техническа инфраструктура и парк по проект “Научно-технологичен парк

Статус на поръчката: Избран изпълнител и сключен договор с ДЗЗД Обединение „Инженеринг парк“, в което влизат Джи Пи Груп ООД, БС Проект и Понсстройинженеринг ЕАД.

Пълна доументация по процедурата

 

Разрушаване на сгради и разчистване на терена по проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Избран е изпълнител (Ростер ООД) и сключен договор на дата 23.01.2014г.

Пълна доументация по процедурата

 

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството по проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Избран изпълнител (ДЗЗД "Обединение Савантелбул ВМЛ") и е сключен договор на дата 02.12.2013г.

Пълна доументация по процедурата

 

Упражняване на независим надзор в строителството по проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Избран е изпълнител ("Контрол Инвест - С Консулт" ДЗЗД) и е сключен договор на дата 17.02.2014г.

Пълна доументация по процедурата

 

Извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти – идейни и технически, за строителни обекти, реализирани по проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Избран е изпълнител ("Контрол Инвест - С Консулт" ДЗЗД) и е сключен договор на дата 29.11.2013г.

Пълна доументация по процедурата

 

Доставка на компютърна техника, операционни системи и софтуер за персонала на "София Тех Парк" АД

Статус на поръчката: Избран е изпълнител (Ронос ООД) и е сключен договор на дата 22.07.2013г.

 

Изработка на късометражен филм и художествени фотографии на терена на бъдещия „Научно-технологичен парк“

Статус на поръчката: Избран е изпълнител (Агитпроп ООД) и е сключен договор на дата 19.07.2013г.

 

Публичност и визуализация, изготвяне и разпространение на информационни, маркетингови и промоционални материали

Статус на поръчката: Избран е изпълнител ("Ол Ченълс - Беневент" ДЗЗД) и е сключен договор от дата 08.11.2013г.

Пълна доументация по процедурата

 

"Доставка на един брой нов, неупотребяван автомобил за нуждите на "София Тех Парк" АД"

Статус на поръчката: Избран е изпълнител (Еуратек Ауто ООД) и е сключен договор на дата 18.06.2013г.

 

Организиране на събития по проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Избран е изпълнител (Ивент Дизайн ООД) и е сключен договор от дата 06.01.2014г.

Пълна доументация по процедурата

 

Доставка на офис консумативи и канцеларски материали за "София Тех Парк" АД

Статус на поръчката: Избран е изпълнител (Ронос ООД) и е сключен договор от дата 22.07.2013г.

Пълна доументация по процедурата

 

Финансови и административни консултации по проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Избран е изпълнител (ДЗЗД "Сдружение Тех Консултинг") и е сключен договор от дата 05.07.2013г.

Пълна доументация по процедурата

 

Правни консултации по проект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Избран е изпълнител (Адвокатско дружество Салчев и Съдружници) и е сключен договор от дата 07.10.2013г.

Пълна доументация по процедурата

 

Охрана на обект "Научно-технологичен парк"

Статус на поръчката: Избран е изпълнител (ДМ Секюрити Груп ООД) и е сключен договор от дата 06.08.2013г.

Пълна доументация по процедурата

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

  Вътрешни правила за реда за планиране, организиране и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в София Тех Парк АД