Профил на Купувача
Януари 22, 2018

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Ангелов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител на строително-ремонтни работи, [...]

Януари 11, 2018

„София Тех Парк“ АД открива процедура за отдаване под наем, която ще се проведе по правила, сходни с описаните в чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /“Правилника“/, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., въз основа на Решение № 003 от 10.01.2018 г. [...]

Декември 12, 2017

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Ангелов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за: „Предоставяне, срещу [...]