Профил на Купувача
Bank_Documentation_21.06.2017
733 kb
Повторна покана за набиране на оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги на "София Тех Парк" АД

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК" АД, гр. София публикува повторна покана за набиране на оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги

Дата на обявяване: 21.06.2017г.

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК" АД, гр. София обявява процедура за избор на кредитна институция (банка) за предоставяне на кредит в размер на 8 500 000 лева за финансиране на разходите по проект № BG16RFOP002-1.003-0001 Фаза 2 на проект “Създаване на научно-технологичен парк”, който се изпълнява по оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, в съответствие с разпоредбите на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), приет с ПМС № 112 от 2003 г. (обн. ДВ, бр. 51 от 2003 г.), както и в съответствие с изискванията на Приложение № 3 към чл. 13б от ПРУПДТДДУК

Настоящата поканата се публикува на следните места:

  • интернет страница на Министерство на икономиката, в качеството си на орган упражняващ правата на собственост на държавата;
  • интернет страницата на СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД;
  • както и в ИНВЕСТОР БГ специализирана интернет медия

Приложението съдържа:

1. Покана;

2. Проект на договор;

3. Оферта образец;

4. Схема;

5. Декларация по образец;

6. Разяснения по зададени въпроси от дати: 06.06.2017г., 08.06.2017г., 12.06.2017г. и 15.06.2017г.

Крайна дата за подаване на документи: 28.06.2017г.