Профил на Купувача
Доставка на Апаратура за бърза центрофугална разделителна хроматография за нуждите на лаборатория „Екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения“, част от биофармацевтичен лабораторен комплекс, по проект „Научно-технологичен парк“ – фаза 2“
logos

„София Тех Парк“ АД кани за участие всички български и чуждестранни физически и юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗОП в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на Апаратура за бърза центрофугална разделителна хроматография за нуждите на лаборатория „Екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения“, част от биофармацевтичен лабораторен  комплекс, по проект „Научно-технологичен парк“ – фаза 2“, който се изпълнява по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01“

Номер на процедурата: 03615-2018-0003

Линк на процедурата в електронната страница на АОП: тук

Документация по процедурата.

Документацията съдържа разяснения от дата 15.11.2018г.

Публикувано е решение за изменение на обществената поръчка от дата 26.11.2018. Сроковете се изменят както следва:

Краен срок за кандидатстване: 28.12.2018 г., 17:30 ч.;

Отваряне на офертите на участниците: 04.01.2019 г., 09:30 ч.;

Лице за контакт: Илиана Грозданова         Моб.:  +359 889 900 634

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновции и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „София Тех Парк“ АД в изпълнение на проект „Научно-технологичен парк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.