Профил на Купувача
Доставка на оборудване за микронанолаборатория (обект № 2) по проект Научно-технологичен парк - фаза 2
logos

„София Тех Парк“ АД кани за участие всички български и чуждестранни физически и юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗОП в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на оборудване за микронанолаборатория (Обект № 2) по проект "Научно-технологичен парк" - фаза 2, който се изпълнява по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020, съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01.

Номер на процедурата: 03615-2018-0001

Линк на процедурата в електронната страница на АОП: тук

Документация по процедурата.

Краен срок за кандидатстване: 08.11.2018 г., 17:30 ч.;

Отваряне на офертите на участниците: 09.11.2018 г., 10:30 ч.;

Лице за контакт: Илиана Грозданова         Моб.:  +359 889 900 634

 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновции и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „София Тех Парк“ АД в изпълнение на проект „Научно-технологичен парк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.