Профил на Купувача
Януари 17, 2017

 ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА, ПРЕДОСТАВЯЩА АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА ХАРДУЕРА И СОФТУЕРА НА „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД Уважаеми дами и господа, С настоящата покана Ви каним да участвате в процедура по директно възлагане  чрез събиране на оферти за избор на фирма, предоставяща абонаментна поддръжка на хардуера и софтуера на „София Тех [...]

Януари 9, 2017

П О К А Н А   С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111, бл. Б, представлявано от Иван Симеонов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура по директно възлагане [...]

Януари 9, 2017

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА, ПРЕДОСТАВЯЩА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД Уважаеми дами и господа, С настоящата покана Ви каним да участвате в процедура по директно възлагане  чрез събиране на оферти за избор на фирма, предоставяща куриерски услуги за нуждите на „София Тех Парк“ АД. Условия за [...]