Профил на Купувача
Май 23, 2017

ОБЯВА „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистриран одитор на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2017 година. Сумата на актива на баланса плюс приходите /без оборотни данъци/ към 31.12.2016г. е в размер на  137 245 хил. лева. Офертите да се представят в затворен и запечатан плик [...]

Май 9, 2017

П О К А Н А   С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111, бл. Б, представлявано от Асен Ненчев, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура по директно възлагане [...]

Април 4, 2017

„София Тех Парк“ АД („СТП“) кани за участие в „Процедура за избор на приобретател за учредяване на право на строеж в Зона 2 от застроителния план на Научно-технологичен парк гр. София“ всички български и чуждестранни юридически лица, включително техни обединения.   Документацията за кандидатстване и приложенията към нея може да намерите като прикачен файл към [...]