Профил на Купувача
Юли 11, 2017

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, гр. София обявява процедура по директно възлагане за избор на изпълнител на строително-ремонтни и монтажни работи в сграда „Иновационен Форум“, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София Дата на обявяване: 07.07.2017 г. „СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, гр. София обявява процедура по директно възлагане за избор на изпълнител с предмет [...]

Май 23, 2017

ОБЯВА „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистриран одитор на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2017 година. Сумата на актива на баланса плюс приходите /без оборотни данъци/ към 31.12.2016г. е в размер на  137 245 хил. лева. Офертите да се представят в затворен и запечатан плик [...]

Май 9, 2017

П О К А Н А   С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111, бл. Б, представлявано от Асен Ненчев, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура по директно възлагане [...]