Профил на Купувача
Доставка на лабораторно оборудване, апарати, стъклария и принадлежности за провеждане на реакции, манипулации и съхранение на природни и синтетични материали и получаване на лекарствени форми в широк диапазон от температури, налягания и в инертна атмосфера
 

logos_3_organisatio

 
"София Тех Парк" АД набира оферти за участие в открита  процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на лабораторно оборудване, апарати, стъклария и принадлежности за провеждане на реакции, манипулации и съхранение на природни и синтетични материали и получаване на лекарствени форми в широк диапазон от температури, налягания и в инертна атмосфера за нуждите на invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „in silico“ дизайн, лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения и лаборатория по биоинформатика – Биоинфотех, по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001

Номер на поръчката: 03615-2014-0016 (aop.bg)

Пълна доументация по процедурата

Сключен е договор с избран изпълнител: "Софлаб" ООД

на адреса на дружеството: гр. София 1113, ул. Тинтява № 86. етаж 3

Лице за контакти: Илия Големанов         Моб.:  +359 889 900 615
Този документ е създаден по проект „Научно-Технологичен парк“ с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от София Тех Парк АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.