Архив на процедури по ЗОП

Обява за извършване на независим финансов одит

ОБЯВА
„СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АДнабира оферти за извършване на независим финансов одит от регистриран одитор на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2018 година. Сумата на актива на баланса плюс приходите /без оборотни данъци/ към 31.12.2017г. е в размер на 135 596 хил. лева. Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в десетдневен срок от датата на публикацията на адрес: „София Тех Парк“ АД, гр. София, 1784, бул. “Цариградско шосе“ №111Ж, сграда Лаборатории, етаж 2, и да съдържат:

  1. Обща цена на одита;
  2. Брой работни часове за проверка и заверка;
  3. Брой работни часове за текущи консултации.

Допълнителна информация ще бъде предоставяна в срока за подаване на оферти на същия адрес.
За контакти: тел.: 0889900626

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.