Архив на процедури по ЗОП

Пазарни консултации

Информация по чл. 44 от ЗОП по обществена поръчка с предмет:

Доставка на оборудване за микронанолаборатория (Обект № 2) по проект „Научно-технологичен парк – Фаза 2“, който се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014 – 2020 съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01.
.
Доставка на апаратура по 3 обособени позиции за нуждите на In Vitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, част от Биофармацевтичен комплекс по проект „Научно-технологичен парк – Фаза 2“, който се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014 – 2020 съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01.
.
Доставка на апаратура за бърза центрофугална разделителна хроматография за нуждите на лаборатория Екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения, част от Биофармацевтичен комплекс по проект „Научно-технологичен парк – Фаза 2“, който се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014 – 2020 съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01.
.
Организиране на промоционални и информационни кампании по проект „Научно-технологичен парк – Фаза 2“, който се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014 – 2020 съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.