„София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от г-н Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител на Разрушаване на сграда с идентификатор 68134.4081.9528.6 (стар № 68134.4081.5017.6) и разчистване на терена, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе № 111”.

Документи

П О К А Н А – Разрушаване

Приложени №1-Технически доклад

Приложения Образци към ПОКАНА РАЗРУШАВАНЕ

Дата на обявяване:27.03.2019 г.

Срок за подаване на оферти:10.04.2019 г., 17.30 часа

Лице за контакти: Николай Асъмов, тел.: 0889 900 637, e-mail: n.asamov@sofiatech.bg