13 дек.: Покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж (в това число и на метална конструкция), инсталация, пуск в експлоатация и поддръжка на Фотоволтаични централи за собствени нужди, находящи се на територията на „Научно-технологичен парк“

Excerpt