Aбонаментна поддръжка на хардуер и софтуер за нуждите на „София Тех Парк“ АД

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Ангелов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за: „Предоставяне на услуги по абонаментна поддръжка на хардуер и софтуер за нуждите на „София Тех Парк“ АД“.

Поканата и документите за кандидатстване за прикачени към настоящата страница.

Офертите, придружени с изискуемите документи, се представят на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2 всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Срок за подаване на оферти: до 17.30 ч. на 19.01.2018 г.