Достъп до обществена информация

„София Тех Парк“ АД  е задължен субект за осигуряване на достъп до обществена информация съгласно чл.3 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Правото на гражданите на информация от държавен орган или учреждение, която представлява за тях законен интерес, е основно конституционно право, прогласено в чл.41, ал.2 от Конституцията на Република България. Неговото гарантиране и реално упражняване е уредено в ЗДОИ.

За целта, законът регламентира както задължените субекти за осигуряване на достъпа до обществена информация, така и съдържанието на решенията за отказване на такъв.

Законът урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, която по смисъла на този закон, е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Предоставянето или отказът да се предостави достъп до обществена информация се извършва по стриктно предвидената в ЗДОИ процедура, регламентирана и във вътрешните правила и процедури на „София Тех Парк“ АД.

Данни за звеното, което отговаря за приемане на заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация.

Дирекция „Правна“
Адрес: гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 111Ж, ет. 2
Електронна поща: i.grozdanova@sofiatech.bg
Телефон: 0889900634
Работно време: 09:00ч. до 17:30ч.

Отчети за постъпилите заявления за достъп до обществена информация