GDPR

Общият регламент относно защитата на данните изисква от администраторите на лични данни да предоставят определена информация на лицата относно начина на използване (обработване) на техните лични данни. Ние от „София Тех Парк“ АД изпълняваме това задължение посредством настоящото „Уведомление за поверителност.“
Уведомлението за поверителност съдържа данни за администратора на данни, данни за контакт със „София Тех Парк“ АД, и данни за контакт с надзорния орган за защита на личните данни (КЗЛД).
В Уведомлението за поверителност ще намерите информация за целите на обработване на личните данни, срока на съхранение на данните, правните основания за обработване и където е относимо – за получателите на данни, за трансфер на данни към трети страни, за случаи на автоматизирано вземане на решения, както и информация относно правата Ви като субект на данни.
Поради изключително тясната връзка между „София Тех Парк“ АД и „Сдружението за научноизследователска и развойна дейност“ (СНИРД), изразяваща се и в това, че СНИРД участва в научния и стопанския живот, подпомаган от„София Тех Парк“ АД, настоящото уведомление е насочено и спрямо субектите на лични данни, които влизат във взаимоотношения със СНИРД.
За ваше удобство Уведомлението за поверителност е разделено на глави, съдържащи обща информация, както и такива, отнасящи се до специфични категории субекти.
„София Тех Парк“ АД събира, обработва и съхранява лични данни във връзка с подбора на кандидати за работа, със сключването и изпълнението на договори със своите служители, от  наши договорни партньори и от посетителите на сайта ни.