Сдружение за научноизследователска и развойна дейност (СНИРД)

СНИРД е юридическо лице с нестопанска цел, извършващо дейност в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Лаборатории
Основни цели на СНИРД
  • Извършване на независими научни изследвания и разпространяване в широк мащаб резултатите от тези дейности посредством преподаване, публикации или трансфер на знания.
  • Развитие и утвърждаване на технологиите.
  • Насърчаване на иновационната култура и конкурентоспособността на предприятия и организации, основани на знанието.
  • Съдействие за създаването на ефективна работна среда за научноизследователска и иновационна дейност. Изработване на стратегии, които да подпомогнат развитието на научните изследвания.
  • Участие в инициативи, които осигуряват разпространяване на резултатите от извършените научни изследвания и експерименти.
  • Осъществяване на контакти с местни и международни изследователски организации.
  • Провеждане и участие в национални и международни мероприятия, организиране на събития за насърчаване, улесняване и повишаване на обществената осведоменост на резултатите от научните изследвания и за иновациите.

СНИРД е научноизследователска организация по смисъла на Глава 1.3. Определения, т. 15, б. (бб) от Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (2014/C 198/01).

СНИРД е научна организация, чиято основна дейност е да управлява и развива Лабораторния комплекс, състоящ се от 11 високотехнологични лаборатории, и Иновационния форум на научно-технологичния парк – София Тех Парк. Изпълнителен директор на Сдружението е проф. Марин Христов.

Повече информация за лабораториите и техните дейности може да намерите тук
Повече информация за иновационния форум и организирането на събития може да намерите тук

Управителен съвет
Контакти
labs@sofiatech.bg
+359 889 900 614
Гр. София, бул. Цариградско шосе № 111