1

Лабораторията по биоинформатика “Биоинфотех” работи в областта на биоинформатиката, биоавтоматиката и биоинженерството. Ние развиваме най-новите отрасли в областта на биотехнологиите, синтетичната биология, системната биологията, биомедицинското приборостроене и биоинформатиката.

1

Целта на Лабораторията по виртуална и разширена реалност е разработване, прилагане и разпространение на виртуалната и разширена реалност, както и на свързаните с нея иновативни технологии, методи на работа, инструменти и оборудване в различни сфери на индустрията, науката, образованието и социалния живот в страната и останалите държави от Европейския съюз.

1

Мисията на лабораторията е да създава иновативни практики и да изгражда уникални и достъпни възможности за изследване и развитие в областта на 3D креативността. Основна цел на лабораторията е развитие на изследователски и приложен капацитет за приложение на високотехнологични иновативни технологии за материализиране на виртуални (компютърни) 3D модели със сложни форми за много кратко време (Rapid Prototyping).

1

Лабораторията е специализирана да извършва научноизследователска и развойна дейност, да провежда измервания и тестове в областите на управление и безопасност на железопътния транспорт, 5G комуникации и интернет на нещата (IoT). Лабораторията е оборудвана със съвременни технологични решения за тестване на специфични продукти и системи на железопътния транспорт, както и специфично оборудване и софтуер за изследване на комуникации от пето поколение (5G) и такива в ISM- честотни диапазони за LoRaWAN, IoT и M2M приложения.

1

Лабораторията има за цел, в сътрудничество с изследователски организации и индустриални клъстери, да се превърне във водещ център, който улеснява достъпа до специализиран софтуер и CAD системи и допринася за развитието и поддържането на висококвалифицирани специалисти в областта на изкуствения интелект.

1

Основната цел на МИНОЛаб е да създава, поддържа и развива среда за приложни и иновативни научни изследвания, изпитване, анализиране, проектиране и прототипиране в областта на печатните платки, микро- и наноелектрониката с фокус в приложенията свързани с електромагнитна съвместимост, RFID, MEMS и биомедицински приложения. Лабораторията решава проблеми и задачи, произлизащи от приложенията в областта на електрониката, микроелектрониката и наноелектрониката, развитие на високотехнологични и достъпни методи и средства за проектиране, моделиране и тестване.

1

Лабораторията по киберсигурност работи за създаването, развитието и координирането на общ национален капацитет в следните области: Висока киберустойчивост и гъвкавост на информационни и управленски системи; Изследване на дигиталната зависимост на обществото и икономиката, рисковете и киберуязвимостите, превенция и подготовка за кибератаки и инциденти; Изследване на уязвимости и моделиране на киберфизични системи с възможност за киберхибридно въздействие; Разработване на стандарти и методологии за дизайн, развитие и защита на киберзависими критични системи и ресурси, дигитални екосистеми.

1

Лабораторията за Високопроизводителни изчисления предлага уникални решения на сложни проблеми като откриване на скрити характеристики, неизвестни корелации в природни процеси, както и пазарни тенденции и дори предпочитания на клиента с използване на техники като HPC (high performance computing), Изкуствен интелект (Artificial Intelligence, AI),  анализи на големи данни (Big Data Analytics). Лабораторията предоставя и надеждни и устойчиви изчислителни ресурси, отговарящи на нуждите  на научноизследователската общност и на високотехнологичните малки и средни предприятия, разположени в цялата страна и региона.

1

Лабораторията извършва изследвания, базирани на методите “In Silico”, физикохимичен анализ и биофармацевтичен анализ за целите на фармацията. Потенциални партньори и клиенти на лабораторията могат да бъдат научно-изследователски колективи в страната и чужбина със сходни научни интереси, както и производители на генерични лекарства, хранителни добавки, козметични продукти и др. Лабораторията е част от Биофармацевтичния лабораторен комплекс “БиоФарма”.

1

Лабораторията разполага със специализирано оборудване в следните области: клетъчни култури, ДНК изследвания, микробиология, патогенни микроорганизми, ГМО, екотоксикологични изследвания, растителни култури и др. Лабораторията е част от Биофармацевтичния лабораторен комплекс в парка, като основна нейна задача е оценка на биологичната активност и токсичност.

1

Основната задача на лабораторията е свързана с пълноценно използване съществуващото биоразнообразие в страната – лечебни и ароматични растения, които имат високо качество и съдържание на активни съставки, с оглед повишаване икономическото развитие и устойчив растеж. Лабораторията е част от Биофармацевтичния лабораторен комплекс към технологичния парк.