„In vitro“ лаборатория за оценка на биологична активност и токсичност

Лабораторията разполага със специализирано оборудване в следните области: клетъчни култури, ДНК изследвания, микробиология, патогенни микроорганизми, ГМО, екотоксикологични изследвания, растителни култури и др. Лабораторията е част от Биофармацевтичния лабораторен комплекс в парка, като основна нейна задача е оценка на биологичната активност и токсичност.

Изследване на пробиотични свойства и характеристики на потенциални пробиотични щамове от род Lactobacillus. Антибактериална активност срещу тест-патогенни микроорганизми. оптимизиране на условията на ферментация на млечно кисели бактерии насочено към получаване на клетъчна биомаса и културален филтрат за разработване на пробиотични и антимикробни продукти

Получаване на клетъчна биомаса от  млечно кисели бактерии и културален филтрат за разработване на пробиотични и антимикробни продукти.

Приложения на ферментации с дрожди и гъби за модифициране на състава и оползотворяване на отпадни води от дестилация на розово масло, богати на фенолни съединения. Характеризиране на промените състава на екстракти от културалната среда и клетъчната биомаса.

Изолиране и характеристика на човешки кожни стволови клетки; сравнителни изследвания върху методи за изолиране, култивиране, диференциация и криоконсервация на хемопоетични стволови клетки.

Приложения на рекомбинантни ДНК методи, молекулярни маркери и генотипиране, анализ на генната експресия.

Определяне на антимикробна активност срещу патогенни микроорганизми  (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans) на растителни екстракти, етерични масла, химични съединения.

Текущи проекти
Приключени проекти

„Получаване и характеризиране на биоактивни екстракти от маточина, обогатени на розмаринова киселина, за създаване на иновативни продукти“, Д-100-2019/03.10.2019 г.

„Характеризиране на биологичната активност на екстракти и формулировки от лечебни растения и микробни ферментации за разработване на иновативни биоактивни продукти“, № 53-2018 / 20.06.2018

„Създаване на методология за изчисляване на биологични пречиствателни станции за отпадъчни води, базирани на технология с носители на биомаса и разработване на компютърна програма за функционално оразмеряване на този тип пречиствателни станции“ – договор № BG16RFOP002-1.005-0139 по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, изпълняван в партньорство с „Аквариус Ен Ди“ ООД

Услуги
  • Съхранение и поддържане на колекция микроорганизми
  • Изолиране на мононуклеарни клетки
  • In vitro тестване на цитотоксичност и антиоксидантна активност на проби биологично активни вещества върху човешки и животински клетъчни линии.
  • Разработване на индивидуални експериментални проекти
  •  Изпитване на микробиологични показатели на козметични и хранителни продукти.
Оборудване

Mултидетекторна хибридна система за оценка на токсичност и механизъм на действие на биологично активни вещества върху клетъчни моделни системи Cell Imaging Multi-Mode Reader – Cytation 3

Биореактор за паралелно култивиране Multifors 2

Ламинарен бокс клас 2

Мултигазов СО2/О2/N2 инкубатор

Лабораторен дълбокозамразяващ фризер -150°C

Автоматична анаеробна камера

Лиофилизатор

Аналитична везна

Флуоресценетен ридер /четец/ за микроплаки

UV/Vis ридер /четец/ за микроплаки

Система за бърза течна хроматография на протеини (FPLC)

Флоуцитометър

Градиентен PCR апарат

QPCR (real time) PCR апарат

Биологичен светлинен триокулярен флуоресцентнен микроскоп

Охлаждаща центрофуга за центрофуг

Fermentation of rose oil distillation waste waters and biotransformation of phenolics by Trichoderma asperellum SL-45; М. Rusanova , K. Rusanov , S. Momchilova, T. Zagorcheva, Y. Evstatieva, D. Nikolova, I. Atanassov; Annuaire de l’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”, submitted for publication in 2019

Rapid Assay for Detection of the Epidemiologically Important Central Asian/Russian Strain of the Mycobacterium tuberculosis Beijing Genotype.  Igor Mokrousov, Ekaterina Chernyaeva, Anna Vyazovaya, Yuriy Skiba, Natalia Solovieva, Violeta Valcheva, Klavdia Levina, Natalya Malakhova, Wei-Wei Jiao, Lia Lima Gomes, Philip N. Suffys, Marge Kütt,  Nagima Aitkhozhina, A-Dong Shen, Olga Narvskaya,  Viacheslav Zhuravlevd, Journal of Clinical Microbiology, February 2018 Volume 56 Issue 2, 2018

New cycloartane triterpenes from bioactive extract of propolis from Pitcairn Island; Kristina Georgievaa, Boryana Trushevaa, Veselina Uzunova, Tihomira Stoyanova, Violeta Valcheva, Milena Popova, Rumiana Tzoneva, Vassya Bankova, Fitoterapia 128 (2018) 233–241, 2018

Picture6
проф. Иван Атанасов

Научни области: Молекулярна генетика. Клониране, характеризиране и експресия на гени. Рекомбинантни протеини. Молекулярни маркери. Растителни генетични ресурси. Растителни биотехнологии;

Управление

През 2012 г. защитава научна степен и става доктор на биологическите науки в Агробиоинститут София, като защитава дисертация на тема “Клониране, характеризиране и експресия на гени при растенията. Нови експериментални методи, приложения и перспективи”. От 2013 г. е професор и ръководител група Молекулярна генетика в Агробионститут, София.

Специализации: Технически университет Брауншвайг (Technical University Braunschweig), Германия, 2014 г.; Манчестърски университет (University of Manchester), Великобритания, 2005-2008 г.; Международен Център по Генетично Инженерство и Биотехнологии (ICGEB, New Delhi), Индия, 2001 г.; Ecole Normale Superieure de Lyon, Франция, 1998-1999 г.; Life Science Center, Japan Tobacco Inc., 1994-1996 г.

Има над 80 статии и повече от 15 успешно изпълнени проекта в областта на молекулярната генетика и растителни биотехнологии .

София, бул. „Цариградско шосе“ №111 Ж, сграда Лабораторен комплекс, ет. 2

e-mail: invitro-lab@sofiatech.bg

e-mail: labs@sofiatech.bg

Тел. +359 889 900 611

Заявете лабораторна работа по Вашия проект още сега:

    Избрана ЛАБОРАТОРИЯ за вашият проект (използвайте ctrl+кликаване за повече от един избор):

    Еднократен проектРегулярен проект