Лаборатория “Интелигентни комуникационни инфраструктури”

Лаборатория „Интелигентни комуникационни инфраструктури“ е специализирана да извършва научно-изследователска и развойна дейност, да провежда изпитания и тестове в областите на управление и безопасност на железопътния транспорт (влакове, трамваи и метро), 5G комуникации и интернет на нещата (IoT). Лабораторията е обзаведена с основните технологични решения за изпитване на специфични продукти и системи на железопътния транспорт, както и специфично оборудване и софтуер за изследване на комуникации от пето поколение (5G) и такива в ISM- честотни диапазони за LoRaWAN, IoT и M2M приложения.

Политика по качеството

Политика за безпристрастност

Политика конфиденциалност

Информация за клиента

Заявка за изпитване

Сертификат

Лабораторията е акредитирана по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 – сертификат за акредитация № 294 ЛИ/05.07.2022 и заповед за акредитация № А 416/05.07.2022, издадени от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация.

Научно-изследователската дейност на лабораторията е насочена в две основни направление създаване на уникални платформи за валидиране и сертифициране на индустриални решения и компоненти в системите за управление на железопътния сектор (ERTMS), в т.ч. платформи за изпитване и анализ на бордови компютри (European Vital Computer: EVC) и  Евробализи (Balise Transmission Module: BTM).

 • изпитване на високоотговорен бордови компютър EVC (European Vital Computer), съгласно изискванията на Subset-26, Subset-076 и Subset-094;
 • анализ на съвместимостта на влак с железопътното трасе, за предоставяне на възможност за ранно откриване на проблеми при валидиране на съвместимостта влак/железопътно трасе на базата на проектни данни, експлоатационни и технически правила и др.;
 • изпитване на евробализи и BTM (Balise Transmission Module), съгласно Subset-036 и Subset-085;
 • предоставяне на софтуерни и хардуерни инструменти за анализ на качеството на сигнала от бализите;
 • услуги и тестови възможности за надграждане на пътната инфраструктура към стандарти с по-нови версии (базови линии).

Научно-изследователската дейност на лабораторията е насочена в две основни направление създаване на платформи за анализ на комуникации от следващо поколение,  в т.ч.  5G и такива в ISM- честотни диапазони за LoRaWAN, IoT и M2M приложения.

 • разработката на специфични SW и HW платформи за симулиране и анализ на работата на телекомуникационни мрежи от ново поколение;
 • обработка на RF данни и анализ на заетостта на комуникационния спектър;
 • нови технологии за радио-достъп;
 • IoT и М2М комуникации.
Текущи проекти
Приключени проекти

Проект „Интегрирана платформа за изграждане, поддръжка и управление на системи тип „интелигентни градове“ и „интелигентни домове“. ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации”.

Целта на проекта е да се предложи интегрирана платформа (ИП), която да представлява набор от инструменти, функционалности, протоколи и услуги, позволяващи изграждането на опростени или комплексни IoT решения, моделирани според изискванията на клиента. Тази единна ИП ще позволи осъществяването на напречни връзки за интерактивен обмен на данни между съществуващите и изгражданите в бъдеще вертикални информационни системи, предоставящи цифрови услуги. ИП ще представлява продуктова иновация на световно ниво, поради това, че тя е цялостно интегрирана услуга за изграждане, наблюдение, обслужване и управление на всички съставни елементи от съвременните IoT мрежи, без оглед на типа им – „интелигентни градове“ или „интелигентни домове“.

Проект „Наблюдение и анализ на смущенията и заетостта на спектъра в ISM-диапазони за реализация на надеждни IoT приложения“. № D-098-2019/02.10.2019. (2019 – 2020).

Основните цели проекта са свързани с: а)изграждането на облачна архитектура на мрежа от сензори за наблюдение на спектъра, където събирането, запазването и обработката на радиочестотните сигнали или I/Q данни в основната честотна лента, както и обработката на сигналите и протоколите от по-високите нива, се извършва на базата на облачни технологии; б) изследване на действителната заетост на спектъра на ISM обхвата при различни сценарии; в) проучване на подходи за възможната реализация и имплементация на механизми, чрез които да се осигури по-ефективен достъп до спектъра.

Проект „MOTOR5G“(MObility and Training fOR beyond 5G Ecosystems). No. 861219. H2020-MSCA-ITN-2019. (2020 – 2023)

Проектът „MOTOR5G“ има за цел разработване на подходи за проектиране на бъдещи безжични мрежи, които ще могат да предоставят свръх-бърза и свръх-надеждна мобилна свързаност с ниска латентност, както и разнообразни услуги, базирани на масивни IoT и М2М комуникации. Обхватът на изследванията в рамките на MOTOR5G включва: разработването на алгоритми базирани на изкуствен интелект за управление на ресурси, подобряване на покритието, намаляване на латентността и закъсненията; имплементиране на самоорганизиращи функционалности в мрежата с цел осигуряване на високо качество на предоставяните услуги; разработване на нови антени системи, базирани на алгоритми за формиране на лъчите, осигуряващи ефективна комуникация и повишена енергийна ефективност на мрежата; и др. В основата на проекта е заложено създаването на мрежа от талантливи изследователи с експертиза в областта на, изкуствения интелект, интернет на нещата, милиметровите вълни и технологии за проектиране на антенни системи, които да провеждат иновативни и предприемачески ориентирани изследвания в областта на бъдещите безжични мрежи.

Проект RECOMBINE (REsearch COllaboration and Mobility for Beyond 5G Future WIreless NEtworks). No. 872857. H2020-MSCA-RISE-2019. (2020 – 2023)

Проектът RECOMBINE има за цел разработване на иновации в областта на безжичните мрежи за достъп, насочени към моделиране на каналите, разработване на нови антенни системи, управление на ресурси, когнитивен достъп до спектъра, и др., базирани на машинно обучение и изкуствен интелект. Екипът на проекта се присъединява към съвместните усилия, научните постижения и експертните познания на ключови академични и индустриални участници в тази област, с оглед изграждането на рамка за проектиране на бъдещи безжични мрежи, отвъд 5G. Тези мрежи ще трябва да се в състояние да подкрепят множество оперативни стандарти за експлоатация, при наличието на хетерогенни и свръх-плътно разположени потребителски устройства и точки за достъп, както и да са способни да обработват огромния обем от информация, генерирана от тях, за осигуряването на надеждна и устойчива работа, и с възможност за противодействие на потенциалните заплахи за сигурността им. RECOMBINE ще интегрира научни и бизнес иновации за изграждане на рамка за изпълнение на икономическия потенциал на тези бъдещи мрежи.

Услуги
 • Анализ, изследване, проектиране на подсистеми от телекомуникационната инфраструктура на железопътен оператор.
 • Тестване на бордови компютри (European Vital Computer:EVC) и Евробализи (Balize Transmission Module: BTM).
 • Ползване на лабораторните стендове за Евробализи и BTM за извършване на научна и развойна дейност, изпитания и анализи на работоспособността на устройства, функционални тестове, и др.
 • Експертиза в областта на телекомуникационни мрежи и интернет на нещата.
 • Обучение на студенти, докторанти, специалисти.
Оборудване

Изпитване на бализи

Информация за клиента

Заявка за изпитване

Лабораторията е акредитирана по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 – сертификат за акредитация № 294 ЛИ/05.07.2022 и заповед за акредитация № А 416/05.07.2022, издадени от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация.

Пулков
проф. Владимир Пулков
ТУ– София

Научна област: Информационни и комуникационни технологии.

Проф. дтн Владимир Пулков, е завършил висше образование и докторска степени в Техническия университет – София (ТУС). Той има многогодишен изследователски и преподавателски опит в областта на телекомуникациите. Специализирал е в Германия (1993, 2001, 2002, 2003, 2004) и в Гърция (1996) и е автор на повече от 130 научни публикации индексирани в SCOPUS и WoS. Проф. Пулков е ръководител на редица национални и международни изследователски и образователни проекти, както и множество индустриални и инженерни проекти свързани с развитието на телекомуникационната мрежа в България, реализирани съвместно с водещи чуждестранни фирми и българските телекомуникационни оператори.

Проф. дтн Пулков е бил Декан на Факултета по телекомуникации (2007г. – 2015г), рководител на тематично направление „Ресурсно оптимални вградени ИКТ“ в „Център по Телеинфраструктура“ (CTIF), Университет Олборг, Дания (2012 – 2016). В периода 2016 до 2020 е бил Зам. председател на „Генералната асамблея“ на „Европейския телекомуникационен стандартизационен институт“ (ETSI – European Telecommunications Standards Institute).

Понасоящем, проф. Пулков, е  член на Акредитационния съвет на „Националната агенция за оценяване и акредитация“, председател на „Български клъстер за Цифрова трансформация и иновации“.

Проф. дтн Пулков е член на редакционните и програмни комитети на  международни списания, председател на водещи международни научни конференции и притежава званията „Fellow“ на Европейския алианс по иновации – EAI (European Alliance of Innovation) и „Senior Member“  на международната професионална организация на електроинженерите и инженерите по електроника – IEEE ( Institute of Electrical and Electronics Engineers).

 

Проф. дтн Владимир Пулков, има многогодишен преподавателски и изследователски опит в областта на телекомуникациите. Специализирал е в Германия, Дания, Гърция и е автор е множество научни публикации.  Ръководил е множество индустриални и инженерни проекти свързани с развитието на телекомуникационната мрежа в България, както и редица национални и международни изследователски и образователни проекти. Заместник председател е на „Генералната асамблея“ на „Европейския телекомуникационен стандартизационен институт“ (ETSI – European Telecommunications Standards Institute),  председател на „Български клъстер за “Цифрова трансформация и иновации“.

София, бул. „Цариградско шосе“ №111 Ж,
сграда Лабораторен комплекс, ет. 2

e-mail: ici-lab@sofiatech.bg

e-mail: labs@sofiatech.bg

Тел. +359 889 900 614

Заявете лабораторна работа по Вашия проект още сега:

  Избрана ЛАБОРАТОРИЯ за вашият проект (използвайте ctrl+кликаване за повече от един избор):

  Еднократен проектРегулярен проект