Лаборатория по биоинформатика “Биоинфотех”

Лабораторията БиоИнфоТех работи в областта на биоинформатиката, биоавтоматиката и биоинженерството. Ние развиваме най-новите отрасли в областта на биотехнологиите, синтетичната биология, системната биологията, биомедицинското приборостроене и биоинформатиката.

Внедряване на най-новите технологии в области като генетика (следващо поколение ДНК секвениране, CRISPR), метагеномика, биомедицинско оборудване за репродуктивна медицина, микрофлуиди, нови биопроцеси и т.н.

Внедряване на най-новите технологии в области като генетика (следващо поколение ДНК секвениране, CRISPR), метагеномика, биомедицинско оборудване за репродуктивна медицина, микрофлуиди, нови биопроцеси и т.н.

Въвеждане на нови технологии за секвениране, които водят до бързото разчитане на една молекула ДНК в рамките на 10-15 минути.

Разработване на нов софтуер за индексиране за метагеномиката, който успява да открие всички биологични видове, съществуващи в екологична, хранителна или медицинска проба в рамките на няколко часа.

Работа с новооткрити метаболитни възможности на бактериите за генериране на метан от електроенергия.

Разработваме свои собствени устройства за откриване на глутен.

Създадохме и първия български студентски отбор по синтетична биология, който спечели сребърен медал в своята област на конкурса iGEM 2017 в Бостън (Масачузетс).

Текущи проекти

Разработка на автоматизирана система за изграждане на виртуални метаболитни мрежи. Тази система ще позволи ускорена развойна дейност в областта на системната биология и биоинформатиката с потенциално приложение в областта на индустриалните биотехнологии, фармацията и синтеза на целеви вещества, базиран на ретросинтетични метаболитни пътища.

Разработка на нов подход при решаването на оптимизационната задача за анализ на баланса на потоците в метаболитни мрежи. Това ще позволи да се правят не само количествени, но и качествени подобрения в ефективността на биотехнологичните процеси със съответно приложение в индустриалните биотехнологии.

Разработване на технически средства за подпомагане на лабораторните дейности, свързани с асистираната репродукция в хуманната и във ветеринарната медицина. Разработката се извърши съвместно с партньорски организации.

Разработване на технически средства за подпомагане на лабораторните дейности, свързани с експресното засичане на патогени в течни проби (кръвни, хранителни и др.).

Разработване на технически средства за подпомагане на лабораторните дейности, свързани с високоефективно охарактеризиране на нови щамове-свръхпродуценти. Устройствата ще позволяват паралелно провеждане на множество експерименти при строго контролирани условия на средата (състав, химични и физични свойства).

Разработване на високоефективни методи за постпроцесна обработка на биотехнологични култури за извличане на белтъци и други активни субстанции с приложение в диететиката, хуманната и ветеринарна медицина.

Изследване приложението на рентгеново лъчение като алтернатива на гама лъчението при третиране на биоактивни субстанции. Водени са предварителни разговори с водещи клиники по онкология и хематология.

Изследване на потенциала и разработване на методи и средства за приложения на стволови клетки при терапии за лечение на нелечими засега заболявания, като болестта на Паркинсон, болестта на Алцхаймер, диабет тип І, инфаркт на миокарда и др.

Изследване на възможностите за биотехнологично производство на специфични аминокиселини от субстрати с нулева или отрицателна стойност.

Приключени проекти

Разработка на цялостна система за анализ на данни от метагеномни генетични изследвания.

Услуги
 • Подобряване на щамове по спецификация на клиента;
 • В зависимост от степента на близост между изходния и целевия щам;
 • Персонализирано генетично секвениране (чрез подизпълнител или от БиоИнфоТех);
 • Генетично манипулиране на микроорганизми по спецификация на клиента;
 • Изработка на микрофлуидни прототипи и други микроструктури;
 • Разработване на специализирана изследователска апаратура;
 • Изготвяне на анализ и пред проектно проучване ;
 • Разработване на специфични флуоресцентни (microarray) биочипове (чрез подизпълнител);
 • Съхранение на щамове;
 • Съхранение на клетъчни и тъканни култури;
 • Разработка на биоинформатичен софтуер;
 • Изготвяне на анализ и пред проектно проучване ;
 • Анализ на метагеномни данни;
 • Метагеномно секвениране
Оборудване
 • Клетъчен брояч за живи и мъртви клетки
 • Машина за полимеразна верижна реакция
 • Епифлуоресцентен микроскоп
 • Обърнат контрастен микроскоп за живи клетки
 • Фризер с контролирана скорост на охлаждане
 • Система за криосъхранение с течен азот
 • Автоматичен флуоресцентен скенер за биочипове
 • Плазмочистач
 • Система за безмаскова литография
 • Интерферометър / профилометър
bioinfotech-director
доц. Васил Гълъбов
ТУ– София

Научни области: Биоавтоматика; Автоматизирани системи за обработка на информация и управление; Автоматизация на производството

През 1985 г. завършва Техническа и биомедицинска кибернетика в ТУ Илменау, Германия

Специализира в лабораториите на Интеракустикс АД, Асенс, Дания

Специализации и гост-преподавателска дейност в Карлсруйски технологичен институт, Германия.

Автор е на над 60 статии и публикации и участва в над 10 изпълнени проеки в сферата на научните си дейности.

София, бул. „Цариградско шосе“ №111 Ж,
сграда Лабораторен комплекс, ет. 2

e-mail: labs@sofiatech.bg

e-mail: bioinfotech-lab@sofiatech.bg

Тел. 0887 061 053

Заявете лабораторна работа по Вашия проект още сега:

  Избрана ЛАБОРАТОРИЯ за вашият проект (използвайте ctrl+кликаване за повече от един избор):

  Еднократен проектРегулярен проект