Лаборатория по биоинформатика “Биоинфотех”

Лабораторията БиоИнфоТех работи в областта на биоинформатиката, биоавтоматиката и биоинженерството. Ние развиваме най-новите отрасли в областта на биотехнологиите, синтетичната биология, системната биологията, биомедицинското приборостроене и биоинформатиката.

Работим усилено към внедряването на най-новите технологии в области като генетика (следващо поколение ДНК секвениране, CRISPR), метагеномика, биомедицинско оборудване за репродуктивна медицина, микрофлуиди, нови биопроцеси и т.н. Нашата цел е една – да въведем най-новите научни открития по най-бързия възможен начин в хранителната промишленост, в клиниките и болниците, дори в собствените ни домове.

Ние въвеждаме нови технологии за секвениране, които водят до бързото разчитане на една молекула ДНК в рамките на 10-15 минути, разработваме нов софтуер за индексиране за метагеномиката, който успява да открие всички биологични видове, съществуващи в екологична, хранителна или медицинска проба в рамките на няколко часа, работим с новооткрити метаболитни възможности на бактериите за генериране на метан от електроенергия, ние дори разработваме свои собствени устройства за откриване на глутен.

Ние създадохме и първия български студентски отбор по синтетична биология, който наскоро печели сребърен медал в своята област на конкурса iGEM 2017 в Бостън (Масачузетс).

Текущи проекти
 1. Разработка на автоматизирана система за изграждане на виртуални метаболитни мрежи. Разработва се програмно осигуряване, което по зададен от потребителя организъм се свързва с общодостъпни бази данни в интернет и автоматично извлича списъците с ензимни реакции, за които има налични данни. Извършва се верификация на резултатите от всички достъпни бази данни. Тази система ще позволи ускорена развойна дейност в областта на системната биология и биоинформатиката с потенциално приложение в областта на индустриалните биотехнологии, фармацията и синтеза на целеви вещества, базиран на ретросинтетични метаболитни пътища.
 2. Разработка на нов подход при решаването на оптимизационната задача за анализ на баланса на потоците в метаболитни мрежи. Съществуващите към момента решения се основават на симплекс алгоритми, което е свързано с редица ограничения. В лабораторията се разработват алгоритми, позволяващи намирането на локални решения на оптимизационната задача, като се използват принципите на химичното равновесие в термодинамиката и така вместо само стационарното състояние ще бъде обхваната и динамиката на процесите. Това ще позволи да се правят не само количествени, но и качествени подобрения в ефективността на биотехнологичните процеси със съответно приложение в индустриалните биотехнологии.

Микрофлуидика

 1. Разработване на технически средства за подпомагане на лабораторните дейности, свързани с асистираната репродукция в хуманната и във ветеринарната медицина. Предвижда се създаване на устройства, увеличаващи ефективността (успеваемост, намаляване разхода на време и средства и др.) при селекция на витални сперматозоиди, при инвитро оплождане, при ICSI (Intra-cytoplasmic sperm injection), както и при инкубиране на оплодената яйцеклетка. Разработката се извърши съвместно с партньорски организации.
 2. Разработване на технически средства за подпомагане на лабораторните дейности, свързани с експресното засичане на патогени в течни проби (кръвни, хранителни и др.). Методът ще се базира на реакция антиген-антитяло и повърхностни акустични вълни.
 3. Разработване на технически средства за подпомагане на лабораторните дейности, свързани с високоефективно охарактеризиране на нови щамове-свръхпродуценти. Устройствата ще позволяват паралелно провеждане на множество експерименти при строго контролирани условия на средата (състав, химични и физични свойства). Предвижда се приложение в индустриалните биотехнологии. Възможно е сътрудничество с водещи европейски производители на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства и др.

Биотехнологии и клетъчна биология

 1. Разработване на високоефективни методи за постпроцесна обработка на биотехнологични култури за извличане на белтъци и други активни субстанции с приложение в диететиката, хуманната и ветеринарна медицина.
 2. Изследване приложението на рентгеново лъчение като алтернатива на гама лъчението при третиране на биоактивни субстанции. Водени са предварителни разговори с водещи клиники по онкология и хематология.
 3. Изследване на потенциала и разработване на методи и средства за приложения на стволови клетки при терапии за лечение на нелечими засега заболявания, като болестта на Паркинсон, болестта на Алцхаймер, диабет тип І, инфаркт на миокарда и др.
 4. Изследване на възможностите за биотехнологично производство на специфични аминокиселини от субстрати с нулева или отрицателна стойност.
Приключени проекти
 1. Разработка на цялостна система за анализ на данни от метагеномни генетични изследвания.
Услуги
 • Подобряване на щамове по спецификация на клиента;
 • В зависимост от степента на близост между изходния и целевия щам;
 • Персонализирано генетично секвениране (чрез подизпълнител или от БиоИнфоТех);
 • Генетично манипулиране на микроорганизми по спецификация на клиента;
 • Изработка на микрофлуидни прототипи и други микроструктури;
 • Разработване на специализирана изследователска апаратура;
 • Изготвяне на анализ и пред проектно проучване ;
 • Разработване на специфични флуоресцентни (microarray) биочипове (чрез подизпълнител);
 • Съхранение на щамове;
 • Съхранение на клетъчни и тъканни култури;
 • Разработка на биоинформатичен софтуер;
 • Изготвяне на анализ и пред проектно проучване ;
 • Анализ на метагеномни данни;
 • Метагеномно секвениране
Оборудване
 • Клетъчен брояч за живи и мъртви клетки
 • Машина за полимеразна верижна реакция
 • Епифлуоресцентен микроскоп
 • Обърнат контрастен микроскоп за живи клетки
 • Фризер с контролирана скорост на охлаждане
 • Система за криосъхранение с течен азот
 • Автоматичен флуоресцентен скенер за биочипове
 • Плазмочистач
 • Система за безмаскова литография
 • Интерферометър / профилометър
bioinfotech-director
доц. Васил Гълъбов
ТУ– София

Научни области: Биоавтоматика; Автоматизирани системи за обработка на информация и управление; Автоматизация на производството

През 1985 г. завършва Техническа и биомедицинска кибернетика в ТУ Илменау, Германия

Специализира в лабораториите на Интеракустикс АД, Асенс, Дания

Специализации и гост-преподавателска дейност в Карлсруйски технологичен институт, Германия.

Автор е на над 60 статии и публикации и участва в над 10 изпълнени проеки в сферата на научните си дейности.

София, бул. „Цариградско шосе“ №111 Ж,
сграда Лабораторен комплекс, ет. 2

e-mail: labs@sofiatech.bg

e-mail: bioinfotech-lab@sofiatech.bg

Тел. 0889 900 614

Заявете лабораторна работа по Вашия проект още сега:

  Избрана ЛАБОРАТОРИЯ за вашият проект (използвайте ctrl+кликаване за повече от един избор):

  Еднократен проектРегулярен проект