Лаборатория за 3D креативност и бързо прототипиране на нови продукти

Мисията на Лабораторията е да създава иновативни практики и да изгражда уникални и достъпни възможности за изследване и развитие в областта на 3D креативността чрез системи за бързо физическо материализиране на нови идеи и продукти за съкращаване на пътя им до пазара.

Основна цел на Лабораторията по бързо прототипиране и 3D креативност е развитие на изследователски и приложен капацитет за приложение на високотехнологични иновативни технологии за материализиране на виртуални (компютърни) 3D модели със сложни форми за много кратко време (Rapid Prototyping);

Конкретни цели на лабораторията са:
Да развие иновативния потенциал и технологичното равнище нa изследователите и бизнеса;

Да повиши икономическата ефективност на иновационните процеси и креативност;

Да увеличи частните инвестиции в тези процеси.

Бързо изграждане на концептуални, предсерийни или уникални продукти и модели от керамика, пластмаса и др. материали.

Приложение на високите технологии в областта Reverse Engineering чрез използване на уникална за България 3D високопрецизна контактна и безконтактна измервателна система и специализиран софтуер;

Изграждане на концептуални, предсерийни или уникални продукти посредством технологията 3D Printing (Low Volume Production) от полимерни материали;

Изграждане на концептуални, предсерийни или уникални продукти и изграждане на предсерийни или индустриални формообразуващи инструменти от метал посредством технологията Laser Additive & High;

Текущи проекти

Рамково споразумение за стратегическо партньорство с „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД в областта на 3D технологиите, адитивните, механичните и хибридните обработки, изследването, оптимизацията, диагностиката, сканирането, метрологията и изграждането на бързи прототипи на формообразуващи инструменти, конструкции и системи на тяхна основа, както и други проектни, иновационни и изследователски дейности.

Консултации, ре-дизайн и изработване на скоростна кутия за българския супер автомобил, продукт на компанията „Kinetik automotive”.

Развитие на нови методи за бързо производство, ремонт и модификации на формообразуващи инструменти, съвместно с „Арексим Инженеринг“ ЕАД.

Приключени проекти

Проектиране на дизайн и изработване на формообразуващ инструмент за серийно производство на защитни очила. Задачата е поставена от министър Караниколов, като част от мерките за борба с COVID-19 и е извършена съвместно с “Арексим Инженеринг“ ЕАД.

Цел на проекта: Проектиране на дизайн и изработване на формообразуващ инструмент за серийно производство на защитни очила в екстремни срокове, които да послужат за медицински лица, полицейски служители и други служители на първа линия в борбата с разпространенията на COVID-19.

Постигнати резултати: Изпълнението на задачата, от поставянето й до започване на серийно производство бе завършена в срок от две седмици, като успехът е плод на съвместната паралелна работа на експертите на екипите на Лаборатория „3D креативност и бързо прототипиране на нови продукти“ към София Тех Парк, лаборатория “CAD/CAM/CAE в индустрията“ към Техническия университет и индустриалната компания „Арексим Инженеринг“ ЕАД. Продуктът е с авторски дизайн и висока степен на защита и е разработен в контекста на противоепидемичните мерки срещу разпространението на COVID-19.

За производството на формообразуващите матрици е използван 5-осен обработващ център, част от хибридната система DMG Mori Lasertec 65 3D, намиращ се в лабораторията. Понастоящем защитните очила са сертифицирани, че покриват изискванията в Анекс II от европейска регулация 2016/425 за личните предпази средства и се произвеждат в завода на компанията „АРЕКСИМ Инженеринг“ в Смолян, партньор на София Тех Парк и Сдружението за научно-изследователска и развойна дейност към научно-технологичния парк.

Валидация на функционалността на формообразуващи инструменти

Цел на проекта: Целта на проекта е валидация на функционалността на формообразуващи инструменти (метрика, отклонения от формата, взаимното разположение), идентификация за износване, възможности за възстановяване на работоспособността, както и възможности за модифициране.

Постигнати резултати: В резултат на изпълнението на проекта от лабораторията се формулира нова услуга, която предстои да бъде предложена на компаниите в България и чужбина, занимаващи се с производство на пластмасови детайли и формообразуващи инструменти, включваща дейности по валидация на функционалността на формообразуващи инструменти (метрика, отклонения от формата, взаимното разположение), и идентификация за степента на износване. Доставените в рамките на проекта модули и измервателни накрайници ще обезпечат възможностите да бъдат охарактеризирани и други инструменти при бъдещи задачи. На база на валидацията при идентифициране на отклонения, по-големи от допустимите, с наличната техника и технологии в лабораторията предстои разработване на следваща нова услуга за възстановяване на работоспособността, както и за модифициране на формообразуващи инструменти при необходимост от корекции.

Наслагване на предварителна томографска реконструкция, върху видимите повърхнини на пациент в реално време като се използват технологичните възможности на смесената реалност

Цел на проекта: Целта на проекта е да се наблюдава 3D модел на части от скелетната система на човек, получен от предварителна томографска реконструкция, насложен върху видимите повърхнини на пациент в реално време като се използват технологичните възможности на смесената реалност (mixed reality). Това би подпомогнало лекаря да се ориентира за вида и точното местоположение на травма при наблюдение на пациент преди началото на операцията, което ще подобри ефективността и точността на лекарската интервенция.

Постигнати резултати: Разработената авторска методика за реконструиране на тримерен модел по серия от томографски изображения е приложена за създаване на тримерен виртуален модел на човешка глава, череп и вентрикули. тигнати резултати. Разработен е метод за подравняване на виртуален модел от компютърна томография с вградени репрезентации на физически маркери (електроди) към прикачени към електродите визуални маркери (цели) чрез подравняване на представените във виртуалния модел маркери към разпознатите визуални цели.

Възможности на адитивните технологии при изграждане на метални структури чрез директни и индиректни методи

Цели на проекта: Изследване на процеса на директно изграждане на метални структури чрез добавяне на материал при хибридна система Lasertec 65 3D за идентификация на основните процесни параметри и оценка на влиянието им върху геометричните свойства на получените 3D обекти. Профилактика и калибрация на системата. Идентификация на основните параметри на процеса на индиректно изграждане на метални структури чрез добавяне на материал.

Постигнати резултати: Извършено е изследване на процеса на директно изграждане на метални структури чрез добавяне на материал при хибридна система Lasertec 65 3D за идентификация на основните процесни параметри и оценка на влиянието им върху геометричните свойства на получените 3D обекти. Използвани са най-съвременни технологии и подходи за изграждане на детайл турбинна лопатка и за оценка на геометричните свойства на получените обекти. Направени са следните изводи и заключения. Процесът за индиректно изграждане на метални структури със система Voxeljet VX500 може да бъде конкурентен на SLM процеса и конвенционалните методи, чрез отнемане на материал, при изработване на персонализирани импланти. По този начин времето за изработка на имплант може да бъде съкратено, което е от ключово значение в много случаи. Количеството материал използван за отливането на имплант също е по-малко, спрямо изработване, чрез отнемане на материал или SLM процеса, при който използваният прах е частично рециклируем (за повторното му използване е нужно той да е смесен с неизползван).

Изграждане на леярска екипировка за малко серийно производство на специфични хидравлични елементи от гамата на „Бъдещност“ АД

Валидация на геометричните параметри на високо-точни отливки от представящ SUV модел на Rolls Royse Automotive. Изработка на форма за производство на инструмент, с който след това серийно ще се изработват пластмасови детайли, за фирма „Плейграунд Енерджи.

Услуги
 • Консултация по въпроси свързвани с 3Д моделиране, технологии за бързо производство и технологичност на детайли и изделия
 • 3Д моделиране и проектиране на детайли, възли и изделия
 • 3Д сканиране
 • Сравнителен анализ между физически и компютърен модел
 • Точни измервания на детайли
 • Изработка на изделия от метал
 • Изработка на изделия от пластмаса
 • Изработка на леярска екипировка и изделия с 3Д принтинг
 • Валидация на функционалността на формообразуващи инструменти (метрика, отклонения от формата, взаимното разположение), и идентификация за степента на износване.
 • Изработка и ремонт на формообразуващи инструменти
Оборудване

Система за бързо прототипиране с интегрално добавяне на метал и високоскоростно фрезоване. Работно пространство за заготовки до 650 mm, 360mm височина и тегло 1000 kg.

Система за бърза прототипизация и бързо производство на пластмасови елементи.
Работно пространство: 1000 x 1000 x 1000 мм.

Система за бързо прототипиране на пясък и керамика.
Работно пространство: 500 x 400 x 300 мм.

Метрологична система за бързо 3D прецизно измерване и сканираща система за сложни 3D обекти. Подходяща за прецизни измервания, контактно и безконтактно оптично и чрез лазер. Работен обем: 600 x 600 x 300 mm.

3d-lab-director
проф. Георги Тодоров
ТУ– София

Научни области: Виртуално инженерство, оптимизация на системи, CAD/CAM/CAE, бързо прототипиране, мехатронни изделия, МЕМС, средства за гъвкава автоматизация, тримерното проектиране.

През 1987 г. завършва Технически университет – София, като специализира допълнително във Великобритания и Япония.

От 2011 г. е професор в Технически Университет – София и декан на Машинно-технологичен факултет към Университета. Гост лектор в Харбински Университет по Наука и Технологии (Harbin University of Science and Technology), Харбиб, Китай. 

Автор е на над 140 статии в областта на посочените по-горе научни интереси и има повече от 110 изпълнени проекта, финансирани с помощта на национални и международни програми.

София, бул. „Цариградско шосе“ №111 Ж,
сграда Лабораторен комплекс, ет. 2

e-mail: labs@sofiatech.bg

e-mail: 3dc-lab@sofiatech.bg

Тел. 0889 900 614

Заявете лабораторна работа по Вашия проект още сега:

  Избрана ЛАБОРАТОРИЯ за вашият проект (използвайте ctrl+кликаване за повече от един избор):

  Еднократен проектРегулярен проект