Лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения

Лабораторията е част от Биофармацевтичния лабораторен комплекс към технологичния парк. Основната задача на лабораторията е свързана с пълноценно използване съществуващото биоразнообразие в страната – лечебни и ароматични растения, които имат високо качество и съдържание на активни съставки, с оглед повишаване икономическото развитие и устойчив растеж.

Прилагане на зелени екстракционни технологии за оползотворяването на Лечебни и ароматични растения (ЛАР).

Фракциониране и пречистване на екстракти, изследване на съдържанието на активните вещества и тяхната биологична активност.

Определяне на профила на биологична активност и разработване на стандартни процедури и документация за фитохимични производства, ориентирано към нуждите на малките и средни предприятия.

Разработване на процедури за стандартизация и контрол на ЛАР- базирани продукти с цел гарантиране интересите на потребителя.

Изолиране на индивидуални биологично активни съединения, изясняване на структурата им и синтез на аналози на природни съединения, притежаващи структурно разнообразие и биологична активност (идентифициране на перспективни съединения за разработване на лекарствени кандидати).

Текущи проекти

Разработване на метод за определяне съдържанието на пиролизидинови алкалоиди в сух растителен материал (билки).

Охарактеризиране и стандартизиране на произвежданите различни типове етерично масло от Маточина (Melissa officinalis).

Разработване на нови подходи за доказване автентичност на розово и лавандулово масло.

Разработване на методи за контрол на природни продукти с помощта на високоефективна тънкослойна хроматография (HPTLC).

Разработване на метод за определяне на алергени в етерични масла и козметични форми.

Приключени проекти

„Получаване на биоактивни екстракти от лечебни растения за създаване на иновативни продукти“,№ 62-2018 / 20.06.2018 г.

Услуги
 • Разработване на процедури за екстрахиране на биологично активни компоненти от лечебни растения. Получаване на пилотни количества от стандартизирани биоактивни екстракти придружени от аналитични и др. протоколи.
 • Разработване на методи за анализи на смеси от природни съединения, компоненти за влагане във фармацевтични продукти, както и на крайни фармацевтични форми.
 • Разработване на методологии за анализ на природни продукти с високо-ефективна тънкослойна хроматография (HPTLC).
 • Разработване на методи и процедури за синтез, както и получаване на зададени количества на органични съединения по поръчка от фармацевтични компании.
 • Разработване на методи за контрол на съединения в екстракти от растителен произход (напр. кафеена киселина, розмаринова киселина, кверцетин);
 • Проверка за автентичност на розово масло с помощта на GC-MS анализ.
Оборудване
 • Газов хроматограф с QTOF MS/MS детектор;
 • Газов хроматограф с детектори – FID и MS;
 • Течен хроматограф с троен MS детектор;
 • Течен хроматограф с детектори – DAD и MS;
 • Течен хроматограф с детектори – DAD флуоресцентен;
 • Апарати за автоматично нанасяне, развитие, функционализиране и денситометриране на TLC/HPTLC плаки;
 • Флаш хроматографи;
 • Многофункционален реактор с обем 5 л.;
 • Лабораторна апаратура за провеждане на екстракции на природни продукти и синтез на органични съединения (реактори, ротационни изпарители, вакуумни инсталации и др.)
bioinfotech-director
проф. Владимир Димитров
БАН

Научни области: разработване на стереоселективни методи за синтез на биоактивни съединения, природни съединения и аналози, екстракции на природни продукти със суперкритичен въглероден диоксид.

Управление

През 1981 г. защитава научна степен Dr. rer. nat (magna cum laude) в Техническия университет Лойна-Мерзебург, Германия с дисертация на тема “Получаване и изследване на норборнил-метални съединения“.

В периода 1989 – 1990 г. е стипендиант на Фондация “Александър фон Хумболт”, а от 1992 – 2001 е изследовател в Университета в Цюрих. През 2002 г. придобива втора научна степен “Доктор на химическите науки” от Института по Органична Химия с Център по Фитохимия с дисертация на тема „Металоорганични съединения и реагенти – получаване, структура и приложение в асиметричния органичен синтез“.

София, бул. „Цариградско шосе“ №111 Ж,
сграда Лабораторен комплекс, ет. 2

e-mail: synthesis-lab@sofiatech.bg

e-mail:  labs@sofiatech.bg

Тел. +359 889 900 614

Заявете лабораторна работа по Вашия проект още сега:

  Избрана ЛАБОРАТОРИЯ за вашият проект (използвайте ctrl+кликаване за повече от един избор):

  Еднократен проектРегулярен проект