Лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и “In Silico” дизайн

Лабораторията извършва изследвания, базирани на методите “In Silico”, физикохимичен анализ и биофармацевтичен анализ за целите на фармацията. Потенциални партньори и клиенти на лабораторията могат да бъдат научно-изследователски колективи в страната и чужбина със сходни научни интереси, както и производители на генерични лекарства, хранителни добавки, козметични продукти и др.Лабораторията е част от Биофармацевтичния лабораторен комплекс “БиоФарма”.

Пълно охарактеризиране на суровини, междинни и крайни продукти, както и на дългосрочната и ускорена стабилност.

Разработване на фармацевтични и нутрацевтични форми.

Външен контрол на качеството за фармацевтични компании.

Пълно физикохимично охарактеризиране на новите химични субстанции (задължително за всяко лекарствено средство).

Лиганд-базиран лекарствен дизайн. Количествени зависимости между химична структура и биологична активност (QSAR) и 3D QSAR.

Прогнозиране на физикохимичните свойства.

Количествени зависимости между химична структура и свойства (QSPR).

Прогнозиране на фармакокинетично поведение. Количествени зависимости между химична структура и фармакокинетично поведение (QSPhR).

Текущи проекти

Разработване и биофармацевтично охарактеризиране на фармацевтични и нутрацевтични форми. Финансиране: български фармацевтични компании. Ръководител: доц. Христо Цачев, Текущ.

IT-базиран дизайн на нови лекарства за лечение на болест на Алцхаймер. Финансиране: ЦВП по информатика и ИКТ, ОПНОИР. Ръководител: проф. Ирини Дойчинова, 2018 – 2023 г.

Нови инхибитори на ацетилхолинестеразата за лечение на болест на Алцхаймер. Финансиране: ФНИ, МОН. Ръководител: проф. Ирини Дойчинова, 2017 – 2020 г.

 

Приключени проекти

Иновативни хранителни добавки от български растения и микроорганизми. Етап Тестване на научни хипотези. Финансиране: СНИРД, София Техпарк. Ръководител: доц. Христо Цачев, 2018 г.

In vitro и in vivo изследвания на новосинтезирано производно на галантамина с мощна антихолинестеразна активност. Финансиране: СМН, МУ-София. Ръководител: проф. Ирини Дойчинова, 2017 г.

Разработване и биофармацевтично охарактеризиране на фармацевтични и нутрацевтични форми. Финансиране: български фармацевтични фирми. Ръководител: доц. Христо Цачев, 2016 – 2018 г.

Услуги

Разработване на фармацевтични и нутрацевтични форми.

Биофармацевтично охарактеризиране на фармацевтични и нутрацевтични форми:

 • определяне на разпадаемост, разпрашаемост и механична якост на таблетки;
 • определяне на насипна плътност, остатъчна влажност и ситов анализ на прахове и гранули;
 • определяне на кинетика на разтваряне на твърди лекарствени форми;
 • определяне на разпадаемост на супозитории;
 • oпределяне на афинитетни константи по метода на изотермалната титрационна калориметрия.

In vitro определяне на пермеабилитет през чревна лигавица, кръвно-мозъчна бариера и кожа по метода.

Експериментално определяне на водоразтворимост, липидоразтворимост и йонизационни константи.

Оборудване
 • Апаратура за таблетиране: едноударна таблетна преса Erweka модел EP-1
 • Апаратура за гранулиране и филмово обвиване Erweka модел AR 403
 • Апаратура за сушене, гранулиране и обвиване в псевдокипящ слой Mini-Glatt/GLАTT 14528
 • Апаратура за тестване на разпадаемост на таблетки (disintegration tester) ELECTROLAB модел ED-2 SAPO
 • Апаратура за тестване на разтваряне на твърди лекарствени форми (dissolution test) Erweka модел DT 826
 • Апаратура за тестване на разпрашаемост на таблетки (friability tester) ELECTROLAB модел EF-2W
 • Апаратура за тестване на механична якост на таблетки ELECTROLAB модел ЕBT-2PRL
 • Апаратура за определяне на насипна плътност на гранули и прахове ELECTROLAB модел ЕTD-1020
 • Апаратура за определяне на остатъчна влажност на прахове и гранули Precisa Gravimetrics модел XM60
 • Дигитален шейкър за ситов анализ на прахове и гранули Endecotts модел Octagon 200
 • Апаратура за разпадаемост на супозитории (suppository disintegration tester) LECTROLAB модел ESDT- 3
 • Апарат за измерване на абсорбция UV/VIS спектрофотометър Dynamica модел Halo DB-20S
 • Вертикален ултразвуков хомогенизатор Bandelin модел SONOPULS HD3100
 • Апаратура за енкапсулиране Encapuslator B-395 Pro
 • Климатична камера за тестове за стабилност Binder модел KBF P 240
 • Изотермален титрационен калориметър nanoITC TA Instruments
 • Апаратура за експериментално определяне на водна разтворимост, йонизационна константа, константа и коефициент на разпределение, PION Inc.
 • Апаратура за определяне на пермеабилитет по метода PAMPA (Parallel Artificial Membrane Permeability Assay), PION Inc.
snimka-vp
доц. Веселин Петров

Области на научни интереси: Физикохимия, Химична информатика, Изчислителна Химия, Математическо моделиране;

доц. д-р Веселин Петров (СУ Св. Климент Охридски, ФХФ)

Преподавател по: Физикохимия, Термодинамика и Кинетика, Приложна Молекулна Спектроскопия и Статистика във Факултета по Химия и Фармация на Софийски Университет св. “Кл.  Охридски”;

Автор на повече от 40 научни публикации.

Съосновател и собственик на  “InnovesT” ООД, startup spin-off

София, бул. „Цариградско шосе“ №111 Ж,
сграда Лабораторен комплекс, ет. 2

e-mail: ddd-lab@sofiatech.bg

e-mail: labs@sofiatech.bg

Тел. +359 889 900 614

Заявете лабораторна работа по Вашия проект още сега:

  Избрана ЛАБОРАТОРИЯ за вашият проект (използвайте ctrl+кликаване за повече от един избор):

  Еднократен проектРегулярен проект