Микро Нано Лаб (МИНОЛаб)

Мисия и цели на МИНОЛаб е да създава, поддържа и развива среда за приложни и иновативни научни изследвания, изпитване, анализиране, проектиране и прототипиране в областта на печатните платки, микро- и наноелектрониката с фокус в приложенията свързани с електромагнитна съвместимост, RFID, MEMS и биомедицински приложения.

Основната цел на лабораторията е да решава проблеми и задачи, произлизащи от приложенията в областта на електрониката, микроелектрониката и наноелектрониката, развитие на високотехнологични и достъпни методи и средства за проектиране, моделиране и тестване.

Ранно откриване и коригиране на грешки и анализ на отказите в микро- и наноелементи, модули и системи, прототипи на ниво чип.

Измервания и характеризиране на интегрални схеми и системи, платки и устройства.

Проектиране на ниво схеми (електрически и интегрални), изготвяне на прототипи.

Разработване и тестване на устройства на схемно и системно ниво, включително вградени системи (embedded systems).

Провеждане на обучения в областите на електронното инженерство, микро- и наноелектрониката.

Извършване научноизследователска дейност по оптимизиране и разработване на нови продукти, устройства и системи.

Текущи проекти

МИНОЛаб е партньор по текущо изпълнение на 2 проекта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

МИНОЛаб е партньор в изпълнението на проект за създаване на мрежа в областта на роботиката чрез т.н. Digital Innovation Hubs (DIH), който стартира с грантово споразумение № 824964 “DIH2 – A Network of Robotics DIHs for Agile Production” по процедура H2020-DT-2018-2020/H2020-DT-2018-1. Водещ партньор на проекта е VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.

Задълбочено сътрудничество със звеното за Технологичен трансфер към Съвместния изследователски център (Joint Research Centre, JRC) на Европейската комисия.

Сътрудничество с фирмите от клъстера по Микроелектроника и индустриални електронни системи и фирми от сектор микроелектроника, наноелектроника, индустриална електроника и автомобилна индустрия;

Съвместна работа с Технически университет – София във връзка със съвместни дипломни, докторантски и научноизследователска проекти.

Сътрудничество с Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически университет – София.

Съвместни инициативи във връзка със споразумението за сътрудничество с IMEC Academy (Белгия) с подкрепата на СТП АД.

Осъществяване на приоритетните направления посочени в Националната пътна карта за научна инфраструктура.

Разширяване на портфолиото на лабораторията в рамките на новата Фаза 3, за която София Тех Парк кандидатства за финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

Утвърждаване на сътрудничеството с университети от България, Европа и света.

Приключени проекти

МИНОЛаб е изпълнител на проект на тема „Моделиране, характеризиране, тестване и разработване на печатни платки за приложения в индустриалната електроника“ по Договор Д-057-2018/20.06.2018 г.

МИНОЛаб е партньор по приключили 2 проекта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Услуги
 • визуална инспекция с различни увеличения
 • откриване на дефекти в дълбочина на обект
 • рьонтгенова инспекция на обекти
 • структурен анализ на тънки слоеве
 • измерване на дебелинни слоеве
 • прецизни микросрезове
 • премахване на слоеве
 • декапсулиране/разкорпусиране на чипове
 • измерване на сигнали в микроелектронни устройства
 • термография на малки обекти
 • прототипиране/изработване на печатни платки
Оборудване
 • Рьонтгенов флуоресцентен (XRF) спектрометър
 • Сканиращ акустичен микроскоп (SAM)
 • Рьонтгенов система за откриване на дефекти
 • Тестер за механични напрежения
 • Йонна полираща машина
 • Фотоемисионен микроскоп (EMMI)
 • Плазмен декапсулатор
 • Електрически характериограф
 • Оптичен микроскоп
GVA-3
доц. Георги Ангелов

Научни области: характеризиране и моделиране на устройства, проектиране на интегрални схеми и печатни платки, нови материали, биоелелектроника, възобновяеми енергийни източници, електромобилност.

 

Проф. дтн Владимир Пулков, има многогодишен преподавателски и изследователски опит в областта на телекомуникациите. Специализирал е в Германия, Дания, Гърция и е автор е множество научни публикации.  Ръководил е множество индустриални и инженерни проекти свързани с развитието на телекомуникационната мрежа в България, както и редица национални и международни изследователски и образователни проекти. Заместник председател е на „Генералната асамблея“ на „Европейския телекомуникационен стандартизационен институт“ (ETSI – European Telecommunications Standards Institute),  председател на „Български клъстер за “Цифрова трансформация и иновации“.

София, бул. „Цариградско шосе“ №111 Ж,
сграда Лабораторен комплекс, ет. 2

доц. д-р инж. Георги Ангелов

e-mail: minolab@sofiatech.bg

гл. ас. д-р инж. Димитър Николов

e-mail: minolab@sofiatech.bg

инж. Радостин Русев

e-mail: minolab@sofiatech.bg

e-mail:  labs@sofiatech.bg

Заявете лабораторна работа по Вашия проект още сега:

  Избрана ЛАБОРАТОРИЯ за вашият проект (използвайте ctrl+кликаване за повече от един избор):

  Еднократен проектРегулярен проект