Доставка на Апаратура за бърза центрофугална разделителна хроматография за нуждите на лаборатория „Екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения“, част от биофармацевтичен лабораторен комплекс, по проект „Научно-технологичен парк“ – фаза 2“

„София Тех Парк“ АД кани за участие всички български и чуждестранни физически и юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗОП в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на Апаратура за бърза центрофугална разделителна хроматография за нуждите на лаборатория „Екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения“, част от биофармацевтичен лабораторен  комплекс, по проект „Научно-технологичен парк“ – фаза 2“, който се изпълнява по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01“

Номер на поръчката

03615-2018-0003

Дата на обявяване

12.11.2018 г.

Срок за подаване на оферти

28.12.2018 г., 17:30 ч.

Дата и час на отваряне на оферти

04.01.2019 г., 09:30 ч.

Лице за контакт

Илиана Грозданова

Моб.:  +359 889 900 634

Статус: Публикувано е решение за определяне на изпълнител по обществената поръчка

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.