СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД набира оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, гр. София  набира оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги.

Дата на обявяване: 22.03.2019

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, гр. София, обявява процедура за избор на кредитна институция (банка) за предоставяне на кредит в размер на 5 100 000 лева за покриване на инвестиционни разходи, оперативни разходи и издаване на банкови гаранции на „София Тех Парк“ АД, в съответствие с разпоредбите на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), приет с ПМС № 112 от 2003 г. (обн. ДВ, бр. 51 от 2003 г.), както и в съответствие с изискванията на Приложение № 3 към чл. 13б от ПРУПДТДДУК.

Настоящата поканата се публикува на следните места:

  • интернет страница на Министерство на икономиката, в качеството си на орган упражняващ правата на собственост на държавата;
  • интернет страницата на СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД;
  • както и в ИНВЕСТОР. БГ – специализирана интернет медия.

Обявата може да видите ТУК

Крайна дата за подаване на документи: 05.04.2019 г.

Документация:

Покана

Приложение 1- проект на договор

Приложение 2 образец за оферта

Приложение 3 Вписан Устав_2013_апорт

Приложение 3 ПИ 9615

Приложение 4 Декларация ТЗ образец

Отговори на въпроси 1

Отговори на въпроси 2