Процедури извън ЗОП

logoEMAIL

ПОКАНА от „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД за набирне на оферти за извършване на независим финансов одит от регистриран одитор на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2023 година

Excerpt

Покана за представяне на оферта във връзка с определяне на изпълнител за изготвяне на „Методология за провеждане на онлайн конкурс за „най-добра приложима иновативна идея““, във връзка с изпълнението на проект „Entrepreneurship innovation encouragement”, финансиран по Програма за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.“, чрез Европейски фонд за регионално развитие съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № B6.3a.20/15.04.2021г.“ и съфинансиран от Националния бюджет на Република България съгласно договор № РД-02-29-136/14.07.2021г.

Excerpt

Покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж (в това число и на метална конструкция), инсталация, пуск в експлоатация и поддръжка на Фотоволтаични централи за собствени нужди, находящи се на територията на „Научно-технологичен парк“

Excerpt

Конкурсна процедура за отдаване под наем на площи за разполагане на 8 броя вендинг машини /една от които трикомпонентна/, на локации, находящи се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 111“

Excerpt