Процедури извън ЗОП

Покана за представяне на оферта във връзка с определяне на изпълнител за изготвяне на „Методология за провеждане на онлайн конкурс за „най-добра приложима иновативна идея““, във връзка с изпълнението на проект „Entrepreneurship innovation encouragement”, финансиран по Програма за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.“, чрез Европейски фонд за регионално развитие съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № B6.3a.20/15.04.2021г.“ и съфинансиран от Националния бюджет на Република България съгласно договор № РД-02-29-136/14.07.2021г.

Excerpt

Покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж (в това число и на метална конструкция), инсталация, пуск в експлоатация и поддръжка на Фотоволтаични централи за собствени нужди, находящи се на територията на „Научно-технологичен парк“

Excerpt

Конкурсна процедура за отдаване под наем на площи за разполагане на 8 броя вендинг машини /една от които трикомпонентна/, на локации, находящи се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 111“

Excerpt

Покана от “София Тех Парк” АД за участие в процедура за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи, Паркоустрояване и Благоустрояване, на северната част от ПИ 68134.4081.9546, УПИ I – за „Научно-технологичен парк“ в гр. София

Excerpt