Процедури извън ЗОП

16 май 2024

Покана за представяне на оферти за избор на застраховател за предоставяне на „София Тех Парк“ АД на застрахователни услуги по застраховка „Трудова злополука на служителите“

14 май 2024

ОБЯВЛЕНИЕ от „София Тех Парк“ АД за „Процедура за избор на приобретател за учредяване на срочно възмездно право на строеж в Зона 5 от застроителния план на Научно-технологичен парк“

12 март 2024

Покана от „София Тех Парк” АД за представяне на оферти за избор на изпълнител на застрахователни услуги по четири обособени позиции

22 февруари 2024

Покана от „София Тех Парк“ АД за представяне на оферти в процедура за избор на изпълнител с предмет „Преустройство и промяна предназначението на етаж 3 от съществуваща сграда „Експериментариум“

05 октомври 2023

Покана от „София Тех Парк“ АД за участие в процедура с предмет „Доставка на електрическа енергия“

10 юли 2023

Обява от „Сдружение за научно-изследователска и развойна дейност“ ЮЛНЦ за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит

04 юли 2023

ПОКАНА от „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД за набирне на оферти за извършване на независим финансов одит от регистриран одитор на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2023 година

12 април 2023

Покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет: „Основен ремонт на асансьори и текущ ремонт на Пешеходен мост над бул. „Цариградско шосе“, местност „НПЗ – Изток“, район Младост, гр. София“.

24 февруари 2023

Покана за представяне на оферта във връзка с определяне на изпълнител за изготвяне на „Методология за провеждане на онлайн конкурс за „най-добра приложима иновативна идея““, във връзка с изпълнението на проект „Entrepreneurship innovation encouragement”, финансиран по Програма за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.“, чрез Европейски фонд за регионално развитие съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № B6.3a.20/15.04.2021г.“ и съфинансиран от Националния бюджет на Република България съгласно договор № РД-02-29-136/14.07.2021г.

26 януари 2023

Покана за предоставяне на оферти в процедура за избор на изпълнител на услуги по охрана на територията на обект „Научно-технологичен парк“

Запишете се за бюлетина ни