Покана за участие в процедура с предмет “Доставка, монтаж, интегриране, конфигурация и настройка на бариери и друго оборудване и интегриране на оборудване към действаща паркинг система и софтуер на „Научно-технологичен парк””

Покана за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж, интегриране (включително получаване на  лизенци, ако е необходимо), конфигурация и настройка на бариери и друго оборудване и интегриране на оборудването към действащата паркинг система и софтуер на „Научно-технологичен парк“, находящ се в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111

Документация

Покана

Приложение № 1-КС на Възложителя

Образци на документи

Приложение № 9 -Образец на договор